Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, saprotami un efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Iestāde iesaistās to attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tās darbības jomas.

Ja Jums ir priekšlikumi iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: dace.spalina@sif.gov.lv. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties ar amatpersonu, kas atbildīga par sabiedrības līdzdalību - Dace Spaliņa, tālrunis 26150103.

 

Atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

Sekmēt nevaldības organizāciju un Ministru kabineta sadarbību, veicinot efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Koordinēti risināt jautājumus, kas saistīti ar mediju politikas veidošanu un īstenošanu, un sekmēt valsts institūciju un nozares profesionāļu sadarbību stratēģiskos jautājumos, kas saistīti ar mediju vides attīstību un ilgtspēju Latvijā.

Veicināt saskaņotu diasporas politikas prioritāšu noteikšanu, izstrādi un īstenošanu.

Sniedz konsultatīvu atbalstu Fonda ģimenes programmu izstrādes un īstenošanas laikā.

Dace Spaliņa

Dace Spaliņa

Sekretariāta direktores vietniece – Pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktore
dace.spalina [at] sif.gov.lv