Sabiedrības integrācijas fonda budžets tiek veidots saskaņā ar likumu “Par budžetu un finanšu vadību" atbilstoši publiskā sektora budžeta veidošanas principiem. Budžeta ieņēmumu daļu veido Eiropas savienības līdzfinansējums, Kultūras ministrijas un valsts budžeta maksājumi. Kā būtiskākās budžeta izdevumu sadaļas ir pārtikas un pamata materālās palīdzības paku iegāde un izsniegšana, projekta “Dažādības veicināšana” realizācija, mediju atbalsta fonda, NVO fonda un reemigrācijas atbalsta programmas realizācija.

Tāmes

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.decembra instrukciju Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta tāmēm", Sabiedrības integrācijas fonda aktuālās valsts budžeta tāmes ir publicētas Valsts kases mājaslapā www.kase.gov.lv.

Darbinieku atalgojums

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Māris Spilve

Departamenta direktors
maris.spilve [at] sif.gov.lv