Jaunumi Dažādības veicināšana
Foto avots: Pexels.com
Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Vēlamies Jums pastāstīt, kā mums ir gājis 2018. gadā, īstenojot projektu "Dažādības veicināšana" un izvirzīto mērķu sasniegšanā.

KAS PAVEIKTS 2018. GADĀ?

2018. gadā visā Latvijā ir uzsākta motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām sniegšana. Īstenojot individuālu un mērķtiecīgu pieeju, sociālie darbinieki, psihologi, juristi un citi speciālisti motivēja 450 cilvēkus pozitīvām pārmaiņām. 61 personas ne tikai apguvušas jaunas dzīves prasmes un iemaņas, bet uzsākušas darba meklējumus, iesaistījušās nodarbinātībā, izglītībā, apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Skatu punkti

2018. gadā mācībās Skatu Punkti par sociālās atstumtības un diskriminācijas novēršanas jautājumiem esam sasnieguši 206 dažādu līmeņu vadītājus un darbiniekus no budžeta iestādēm, uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Mācību programmas ietvaros tika izveidoti īpaši ieteikumi jeb vadlīnijas darba devējiem, lai mudinātu kļūt atvērtākiem un palīdzētu ieraudzīt dažādības ieguvumus. Vadlīnijas ikvienam brīvi pieejamas vietnē www.skatupunkti.lv.

Dažādībā ir spēks

Ir izstrādāts iekļaujošas darba vides pašvērtējuma rīks, kas dos iespēju pārvaldīt un izcelt gan dažādu uzņēmumu, gan valsts un pašvaldību institūciju, gan nevalstisko organizāciju darba vides atvērtību un piemērotību dažādībai. Ir uzsākta kustība "Dažādībā ir spēks" un pirmajā tās darbības gadā tai pievienojušies un pašnovērtējumu veikuši 17 tālredzīgas darba vides stiprināšanā ieinteresēti darba devēji.

Gada nogalē tika izteikta atzinība tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus, atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi. Atzinību guva "Latvijas Samariešu apvienība"; "SilJa"; "Draugiem Group"; "Wunder Latvia"; "Paulig Coffee Latvia". Lai radītu interesi un motivāciju citiem darba devējiem veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādībai, ir izveidota platforma www.dazadiba.lv.

Atvērtība ir vērtība logo

 

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību diskriminācijas, tolerances un nevienlīdzīgas attieksmes jautājumiem, 2018. gadā tika uzsākta informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība". 2018. gads tika veltīts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, aicinot saskatīt bēgļu un patvēruma meklētāju krīzes cilvēcīgo pusi.

Kampaņas ietvaros sagatavotas 89 publikācijas, t.sk. 22 radio sižeti, 5 TV sižeti, 12 publikācijas ziņu aģentūrā, 2 publikācijas nacionāla mēroga preses izdevumos, 48 publikācijas interneta portālos. Sagatavoti video cilvēkstāsti par patvēruma meklētājiem un viņu pieredzi integrācijā jaunā vidē. Apkopoti labās prakses piemēri – video stāsti par Latvijā esošiem darba devējiem, kuri nodarbina bēgļus. Tika organizēti klātienes pasākumi, diskusijas, aktivitātes darba devēju auditorijai un debašu sesijas "Migrācija Latvijā un pasaulē" jauniešiem, kā arī ikviens interesents varēja iesaistīties kampaņas aktivitātēs pilsētu svētkos, kā arī starpdisciplinārajā izstādē "Ceļa stāsti".

Sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Šie speciālisti ir bijuši kā padomdevēji un konsultanti, iedrošinātāji, atbalsta sniedzēji un aizstāvji vairāk kā 120 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Pateicoties draugu, kolēģu, līdzcilvēku un nevalstisko organizāciju atsaucībai sarūpētas 40 dāvanas - bērniem no patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" un arī ārpus tā.

KO DARĪSIM 2019. GADĀ?

Plānots turpināt mācības, lai darba devējiem un to darbiniekiem palielinātu izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem, kā arī lai attīstītu prasmi izturēties bez aizspriedumiem pret citādo. Plānots apmācīt vēl vismaz 200 valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājus un speciālistus.

Turpinot 2018. gadā iesākto, kustības "Dažādībā ir spēks" ietvaros arī 2019. gadā aicināsim darba devējus pievienoties kustībai, parakstot labas gribas memorandu, kā arī veikt pašnovērtējumu www.dazadiba.lv, lai ne tikai pretendētu uz atzinību un apbalvojumu, bet arī saņemtu ekspertu vērtējumu, ieteikumus un komentārus par darbībām, kuras veicot, tās palīdzēs darba devējam pilnveidot savu sniegumu katrā no pašnovērtējuma sadaļām, jeb konkrētā jomā.

2019. gadā plānojam turpināsim īstenot mērķtiecīgas sabiedrības informēšanas aktivitātes, pievēršot uzmanību tolerances jautājumiem. 2019. gads tiks veltīts diskriminācijai etniskās piederības dēļ, kam būs veltītas aktivitātes visā gada garumā. Ja vēlies sekot līdzi jaunumiem, raksti atvertiba@dazadiba.lv.

Plānojam veikt iepirkumus, lai nodrošinātu motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām turpinājumu. Lai novērtētu motivācijas programmas ietekmi uz mērķa grupas situāciju, plānojam veikt vidusposma izvērtējumu, kā arī lai nodrošinātu sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pieejamību un nepārtrauktību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Iespējams projektam pievienosies vēl viens sadarbības partneris, ar kuru sadarbībā īstenosim daudzveidīgas aktivitātes, lai bez aizspriedumiem izturētos pret citādo.

Izsakām pateicību mūsu pakalpojumu sniedzējiem:
• Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
• Organizācijas attīstības centrs Spring Valley
• Turn Digital
• biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"
• biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
• biedrība "Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem "Paspārne""
• biedrība "Mini SD"
• Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento"
• Deep White
• Story Hub
• nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"

Un paldies projekta komandai, kas pašaizliedzīgi iegulda milzu darbu, neskaitot stundas, padarot to visu par iespējamu!

Projekta "Dažādības veicināšana" vienība