Dažādības veicināšana Jaunumi
Foto avots: Pexels.com

 

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Ir noslēdzies  projekta "Dažādības veicināšana" ceturtais  gads un vēlējāmies pastāstīt, kā mums iet izvirzīto mērķu īstenošanā. Šis gads ir bijis izaicinājumu pilns. Tāpēc ir patiess prieks, ka, neskatoties uz "jauno realitāti" un veselības vārdā ierobežoto ikdienas dzīvi, mums izdevās paveikt daudz.

KAS PAVEIKTS 2020. GADĀ?

Kopš 2018.gada īstenojam motivācijas programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ. Lai palīdzētu šiem cilvēkiem, sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un mācību centriem tika izveidotas profesionāļu komandas, kurās līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas, organizētas pašpalīdzības grupas. Kopumā atbalsts sniegts 1446 cilvēkiem. Katra individuāla programmas dalībnieka sasniedzamais rezultāts ir bijis individuāli atšķirīgs – ja kādam tas ir darba līgums, tad citam sasniegums ir sociālās situācijas lejupslīdes apstādināšana un esošā sociālās funkcionēšanas līmeņa saglabāšana. 2019/2020. gada motivācijas programmas rezultātā 515 cilvēkiem tika sniegts atbalsts un 307 jeb 60%  cilvēkiem pēc motivācijas programmas saņemšanas izdevās iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

2019. gada vasarā tika uzsākts un 2020.gada ziemā pabeigts darbs pie Vidussposma izvērtējuma. Eksperti izvērtēja līdzšinējo motivācijas programmas pakalpojumu īstenošanas procesu un sasniegtos rezultātus, analizējot personu situācijas izmaiņas pēc motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu īstenošanas, kā arī vērtējot, kuri faktori veicina vai kavē motivācijas programmas ieviešanu un mērķu sasniegšanu. Ar Vidusposma izvērtējuma ziņojumu iespējams iepazīties šeit.

Balstoties uz Vidusposma izvērtējumā saņemtajām rekomendācijām un ieteikumiem, tika aktualizēta motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu programma, izsludināts jauns iepirkums un 2020.gada otrajā pusē noslēgti jauni līgumi, lai pasākumi motivācijas celšanai varētu tikt turpināti visā Latvijā līdz pat 2022.gada beigām. Jaunais pakalpojums ir uzsākts sniegt 480 diskriminācijai pakļautajiem cilvēkiem.

Sadarbībā ar biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" tika sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Arī ārkārtas situācijas apstākļos speciālisti turpināja pildīt savus pienākumus – uzklausīt, sniegt padomus, konsultēt, iedrošināt, sniegt atbalstu un aizstāvēt. Šogad 94 patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. Salīdzinoši ar iepriekšējo periodu šajā periodā ir pieaudzis klientu skaits no Baltkrievijas, kā arī 2020.gada ietvaros īpaša uzmanība no sociālo darbinieku un sociālo mentoru puses tika pievērsta ģimenēm ar bērniem - skolēniem, kuri mācījās attālināti. Šogad atbalsts ir sniegts 20 bērniem vecumā no 1-16 gadiem. Ar sociālo darbinieku un sociālo mentoru darbu ārkārtas situācijā, sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, var iepazīties šeit.

Pateicoties draugu, kolēģu, līdzcilvēku un nevalstisko organizāciju atsaucībai sarūpētas 55 dāvanas - bērniem no patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" un arī ārpus tā.

2020. gadā mācībās Skatu Punkti esam paaugstinājuši izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem vairāk kā 191 (164 sievietes un 27 vīrieši)  pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem. 2020.gadā, sniedzot ieskatu dažādības vadības pieejā 112 darba devējiem, nevar nepieminēt Covid-19 negatīvo ietekmi uz mācību īstenošanas plāniem. Tika stingri ievēroti augsti standarti attiecībā un dezinfekciju un distances ievērošanu.

Kopumā jau vairāk nekā 600 dažādu līmeņu speciālisti ir guvuši zināšanas un izpratni par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi darba devējiem. Dalībnieki augstu novērtē mācību programmu "Skatu Punkti: Ieguvumi" un mācību programmu "Skatu Punkti: Cieņa", vidēji sniedzot novērtējumu ar 9 ballēm (no 10 ballēm). Vairāk informācija par mācībām: www.skatupunkti.lv.

Ir turpināta kustība "Dažādībā ir spēks", lai veicinātu toleranci pret dažādību Latvijas uzņēmumos, organizācijās, institūcijās un darba tirgū kopumā.

2018.gadā kustībai pievienojās 23, 2019.gadā - 31, bet 2020.gadā - 36 darba devēji, no tiem 26 šogad pašvērtējumam pieteicās pirmo reizi.

Gada nogalē norisinājās apbalvošanas ceremonija un tika izteikta atzinība tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus, atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi. Visi kustības "Dažādībā ir spēks" dalībnieki saņēma individuālus atzinumus ar  ekspertu vērtējumiem un ieteikumiem. Atzinību guva:

·        "Paulig Coffee Latvia" par talantu vadību, pieejot katra darbinieka attīstībai individuāli;

·        "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", kas ieviesusi inovatīvas darba metodes medicīnas jomā, tādējādi veicinot klientu apmierinātību ar pakalpojumu;

·        "Ventspils reiss", kas izveidojis īpašu darba vides kvalitātes sistēmu, kalpojot par nozares paraugu citiem pašvaldību uzņēmumiem;

·        "SCHWENK Latvija" par mērķtiecīgu negadījumu izskaušanu darba vietā;

·         "Grifs AG" par darba spēka mobilitātes nodrošināšanu Latvijas reģionos, kur darba iespējas nav pietiekami plašas.

Esam ļoti pagodināti, kustībai "Dažādībā ir spēks" saņemot "Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2020" (European Enterprise Promotion Awards 2020) nacionālā līmeņa apbalvojumu kategorijā par atbildīgas un iekļaujošas uzņēmējdarbības veicināšanu. Konkursu organizē Eiropas Komisija ar mērķi izcelt labākos uzņēmējdarbības prakses piemērus visā Eiropā.

Lai veidotu iekļaujošāku un atvērtāku sabiedrību un novērstu diskrimināciju, 2020. gadā turpināta informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība". Gada tematiskais ietvars – dzimumu līdztiesība.


Uzsākot tematisko gadu, īstenota vides reklāma sabiedriskā transporta pieturvietās Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās. Jauniešu auditorijai tika organizētas radošās diskusijas sadarbībā ar domnīcu PROVIDUS un Roju Rodžeru, tajās piedalījās vairāk nekā 100 skolēnu no Latvijas reģionu skolām. Kampaņas vēstneši ir snieguši četras iedvesmas lekcijas par dzimumu līdztiesību un ieguvumiem no dažādības darba devēju auditorijas pasākumos, piemēram, foruma "Līdere" vebinārā un vērienīgākajā personāla konferencē #HRNedēļaLatvija. Tāpat 2020. gadā kampaņas ietvaros izstrādāta unikāla spēle ar diskriminācijas elementiem "Stereotipu šovs", kas piedzīvojusi piecas izrādes klātienē un tiešsaistē, tostarp sarunu festivālā LAMPA un Ādažu militārajā bāzē (sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem). Gada laikā sagatavoti un publiskoti arī labās prakses video stāsti – gan sociālo eksperimentu formātā, gan  personālstāsti par dzimumu līdztiesību ģimenē, gan arī atspoguļojot darba devēju pieredzi dzimumu līdztiesības principu īstenošanā biznesa vidē. Labās prakses piemēri publicēti gan kampaņas Facebook lapā, Youtube kanālā un interneta vietnē www.atvertiba.lv, gan arī masu mediju saturā. Kopumā gada laikā kampaņas ietvaros bijušas vairāk nekā 50 dažādas publikācijas centrālo un reģionālo masu mediju saturā. Ar iztrādātajiem materiāliem, video un Stereotipu šovu var iepazīties www.atvertiba.lv.

Kampaņas ietvaros šogad tika īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešu, darba devēju un dažādām Latvijas iedzīvotāju mērķauditorijām gan klātienē, gan tiešsaistē, tāpat informācija par dzimumu līdztiesības tematiku regulāri publicēta masu medijos un kampaņas kanālos interneta vidē un sociālajā tīklā Facebook. Facebook projekta lapas "Dažādības veicināšana" sekotāju skaits šobrīd pārsniedz 1500 personu.

KO DARĪSIM 2021.gadā?

Lai turpinātu iesākto, kustības "Dažādībā ir spēks" ietvaros arī 2021. gadā aicināsim darba devējus pievienoties kustībai un veikt pašnovērtējumu www.dazadiba.lv, lai ne tikai pretendētu uz atzinību un apbalvojumu, bet arī saņemtu ekspertu vērtējumu, ieteikumus un komentārus par darbībām, kuras veicot, tās palīdzēs darba devējam pilnveidot savu sniegumu.

Turpināsim nodrošināt profesionālus un kvalitatīvus izglītojošus pasākumus darba devējiem un to darbiniekiem. Plānots veikt iepirkumu, lai īstenotu mācības "Skatu punkti: CIEŅA" un "Skatu punkti: IEGUVUMI" un apmācītu vēl vismaz 200 valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājus un speciālistus, kuriem nav zināšanu vai ir fragmentāras zināšanas diskriminācijas novēršanas jomā. Kā arī stiprināsim dažādības vadības profesionāļu sadarbību, t.sk. attīstot un nodrošinot izglītojošus pasākumus darba devējiem un to darbiniekiem, kas jau nodrošina dažādības aizstāvību klientiem un darbiniekiem (praktiķiem).

Tiks turpināts nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, sniedzot atbalstu vēl vismaz 600 cilvēkiem. Kā arī tiks turpināts nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma pieejamību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

2021. gadā plānojam turpināt īstenot mērķtiecīgas sabiedrības informēšanas aktivitātes, pievēršot uzmanību diskriminācijas pamatam vecuma dēļ un tam, ka katram vecuma posmam un vecuma grupai ir savas unikālā vērtības un spējas, kas to padara par vienlīdz vērtīgu un aktīvu sabiedrības daļu.

Lai sekotu līdzi kampaņas "Atvērtība ir vērtība" notikumiem, ziņām un materiāliem, iespējai piedalīties un būt klātesošam/ai pasākumos, aicinām pieteikties uz kampaņas ziņu lapāmatvertiba@dazadiba.lv. Kā arī aicinām sekot līdzi atvertiba.lv un sociālo tiklu vidē www.facebook.com/dazadibasveicinasana/.

Izsakām pateicību mūsu SADARBĪBAS PARTNERIEM: Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, domnīcai "PROVIDUS", biedrībai "Gribu palīdzēt bēgļiem", ANO bēgļu aģentūrai (UNHCR).

Izsakām pateicību mūsu PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM un viņu komandām, ar kuriem kopā strādājam plecu pie pleca:

  • biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
  • biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento"
  • biedrību "Izglītības iniciatīvu centrs"
  • biedrību "VERTE"
  • mācību centrs "FIBRA"
  • biedrība "MINI SD"
  • komunikācijas vadības aģentūra “Deep White”
  • SIA "SAFEGE BALTIJA"
  • nodibinājums "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks"
  • SIA “Komplekss Citadele”

Un paldies projekta "Dažādības veicināšana" komandai (Kristīnei, Karīnai, Antrai, Mārim, Oskaram, Aijai, Ardim, Ilzei), kas pašaizliedzīgi iegulda milzu darbu, lai šajā neparastajā gadā padarītu to visu par iespējamu!

Projekta "Dažādības veicināšana" vienība un Co

Sabiedrības integrācijas fonda projektam "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.