Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Patvērumu meklētāji Latvijā ierodas no tādām valstīm kā Sīrija, Afganistāna, Baltkrievija, Krievija, Vjetnama, Uzbekistāna, Kamerūna, Kongo, Indija. ASV, Alžīrija, Kolumbija, Jemena u.c. Tradicionāli valstu sarakstā atrodamas arī bijušās Padomju savienības republikas – Azerbaidžāna un Krievija. Visbiežākie iemesli, kāpēc cilvēki dodas meklēt patvērumu, vēljoprojām ir bēgšana no karadarbības, vajāšana reliģiskās vai politiskās pārliecības dēļ.

Uzsākot dzīvi Latvijā, svarīgi, lai cilvēki nepaliktu vieni un saņemtu kvalitatīvu valsts atbalstu, sniedzot palīdzību  problēmu risināšanā un integrācijā jaunā vidē, tāpēc Sabiedrības integrācijas fonds nodrošina patvēruma meklētājiem sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu.

Sociālais darbinieks:

 • veic klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, nodrošinot sociālā gadījuma vadīšanu;
 • izstrādā individuālu sociālekonomiskās iekļaušanas plānu katram klientam un koordinēt tā izpildi;
 • izvērtē un nosaka klienta sociālā gadījuma vadības sarežģītības pakāpi pēc noteiktajiem novērtēšanas kritērijiem;
 • izmanto atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā, vai darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu;
 • analizē klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas;
 • pārstāv klienta intereses un tiesības citās institūcijās;
 • nodrošina klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām;
 • veido sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes iestādēm un citām institūcijām, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas identifikācijas/risināšanas statistiku/tendencēm, t.sk. dinamiku.

Sociālais mentors:

 • nodrošina praktisku atbalstu klientam sociālekonomiskās iekļaušanas plāna izpildē;
 • sniedz atbalstu klienta integrācijas un sociālekonomiskās iekļaušanās procesā, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedz atbalstu ikdienas situāciju risināšanā;
 • palīdz klientam identificēt un izvērtēt vajadzības, apzina, piesaista un iesaka nepieciešamos resursus, respektējot klienta pašnoteikšanos;
 • sniedz klientam atbalstu saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām;
 • sniedz atbalstu klientam ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas, vidē pieejamos resursus;
 • veic situācijas apzināšanu un sniegt iespējamo risinājumu, sadarbojoties ar pašu klientu vai klienta ģimeni;
 • palīdz klientam nokļūt vietā, kur tas mācās (uzsāks mācības), strādā (uzsāks darba attiecības) vai saņem pakalpojumus (uzsāks saņemt pakalpojumus);
 • veic darbības plānā noteiktos uzdevumus, sniedzot pakalpojumu patvēruma meklētājiem, kas saņēmuši lēmumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Kas var saņemt sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu?

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju centros  “Mucenieki”,  “Liepna” un ārpus tā:

 • patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas ietvaros;
 • personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;
 • personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Cik ilgi patvēruma meklētājs var saņemt sociālā mentora atbalstu?

Patvēruma meklētājs sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu var saņemt 3 mēnešus no ierašanās brīža Latvijā vai līdz brīdim, kad tiek piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss. Pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu ir tiesības saņemt vēl 12 mēnešus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu pārtrauc, ja pakalpojuma saņemšanas laikā patvēruma meklētājs, bēglis vai persona ar alternatīvo satusu pamet Latviju.

Periodā  no 2016. līdz  2023. gadam sociālā  darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu  saņēma 2193 klienti (801 sievietei un 1392 vīriešiem). Pakalpojuma perioda laikā atbalsts nodrošināts arī 726 bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem, t.i., 30%. Kopumā patvēruma meklētāji Latvijā ir ieradušies no 61 pasaules valstīm, visvairāk no Sīrijas, Afganistānas, Irākas, Irānas, Baltkrievijas, Krievijas un Azerbaidžānas. 

Izsakām pateicību kolēģiem no Nodrošinājuma valsts aģentūras un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kuri ir snieguši patstāvīgu atbalstu visu gadu garumā.