Diskriminācija uz rases vai etniskās piederības pamata ir gadījumā, ja pret kādu personu izturas citādi nekā pret pārējām personām līdzīgā situācijā tikai tādēļ vien, ka tā pieder pie noteiktas rases vai etniskās grupas. Jēdziens “piederība” šajā kontekstā attiecas uz cilvēku grupu, kuru vieno noteikta rase, ādas krāsa (tumšāka vai gaišāka), nacionālā vai etniskā izcelsme, dažkārt arī kopīga vēstures izpratne, izcelsmes teritorija (reģions vai valsts), īpašas kultūras iezīmes, tādas kā valoda vai reliģija. Šajā kontekstā nozīmīga ir arī cilvēku kopīgā apziņa, ka viņi ir piederīgi pie vienas un tās pašas sabiedrības, etniskā vairākuma vai mazākumam, piemēram, ka viņi ir latvieši, krievi, ebreji vai romi utt. 

Diskriminācija rases vai etniskās izcelsmes dēļ Eiropas Savienībā (ES) ir aizliegta. Tomēr šāda veida diskriminācija mūsu sabiedrībā joprojām pastāv. Pēc 2019. gada Eirobarametra “Diskriminācija ES” publicētajiem datiem, vairāk nekā puse ES iedzīvotāju uzskata, ka uz rasi un etnisko piederību balstīta diskriminācija viņu valstī ir plaši izplatīta.