Statuss:
Projekta statuss
sociālās inovācijas

Projekta mērķis ir veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu iestādes un organizācijas, kas darbojas kā nacionālie sociālo inovāciju kompetences centri, kā arī lai attīstītu sociālo inovāciju ekosistēmu attiecīgajā dalībvalstī. 

Projektu īstenos: 

 • Spānijas Darba un sociālās ekonomikas ministrija;  

 • Spānijas Valsts sekretārs sociālo tiesību jautājumos; 

 • Zviedrijas Sociālo inovāciju forums; 

 • Zviedrijas bezpeļņas organizācija “Tiecies uz pārmaiņām” (no angļu valodas “Reach for Change”); 

 • Zviedrijas bezpeļņas organizācija “Inkludera”; 

 • Francijas sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju aģentūra “Avise”.  

Projektā paredzētie pasākumi: 

 • esošās pieredzes un dalībnieku kartēšana, galveno šķēršļu, kas kavē sociālo inovāciju attīstību, identificēšana; 

 • divus sociālo inovāciju projektu sagatavošana un ieviešana; 

 • rīku un metožu sistematizēšana un kapacitātes celšana sociālo inovāciju kompetenču jomā ar mērķi veicināt sociālo inovāciju procesu attīstību, galveno uzmanību pievēršot dalībvalstu izmantotajiem rīkiem un metodēm;  

 • sociālo inovāciju kompetences centru iespēju noteikšana, stratēģijas un rīcības plānu izveide katrā dalībvalstī. Pēdējās darbības ietvaros plānots organizēt gala konferenci, kurā tiktu apkopoti un prezentēti projekta rezultāti. 

Projekta ilgums ir 24 mēneši (01.06.2021.-31.05.2023.) un kopējais finansējums 1 064 413 euro apmērā, no tām Eiropas Komisija sedz maksimāli 80 % no attiecināmajām izmaksām jeb 851 530 euro. 

No 2021. gada maija līdz 2023. gada aprīlim Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar partneriem no Francijas, Zviedrijas un Spānijas piedalījās sociālo inovāciju ekosistēmas attīstības projekta īstenošanā. Eiropas Komisijas (EK) līdzfinansētā starptautiskā projekta “Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai” mērķis bija dot jaunu impulsu sociālās inovācijas konceptuālajai analīzei un praktiskai piemērošanai, lai veicinātu sociālo inovāciju ekosistēmas attīstību.

BuiCaSuS vispārējais mērķis bija veicināt starpvalstu sadarbību un savstarpēju mācīšanos, lai izveidotu vai stiprinātu organizācijas, kas darbojas kā nacionālie kompetences centri, attīstot sociālās inovācijas ekosistēmu dalībvalstīs. Projektā tika īstenotas šādas aktivitātes:

 • Dalībvalstu sociālo inovāciju ekosistēmu stipro un vājo pušu, iedvesmojošo iniciatīvu , kā arī jauno un pieredzējušo sociālo inovāciju iniciatīvu kartēšana, lai salīdzinātu situācijas katrā valstī un dalītos pieredzē.
 • Pieredzes apmaiņa starp partneriem, mācoties un pārņemot citu valstu labās prakses, kā praktiski tiek veicinātas sociālās inovācijas, lai risinātu sociālās vajadzības. Pieredzes apmaiņas rezultātā tika izmēģināti un mērogoti sociālās inovācijas projekti.
 • Sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņa par dažādām metodēm, rīkiem un pieejām sociālās inovācijas veicināšanai, tādējādi rodot jaunus veidus, kā veicināt un atbalstīt inovatīvu pieeju rašanos, vienlaikus nosakot nacionālās spēju veidošanas prioritārās jomas katrā projekta dalībvalstī.
 • Izstrādāt stratēģijas un ceļvežus nacionālo sociālo inovāciju kompetences centru izveidei vai stiprināšanai projekta dalībvalstīs.

Vairāk par projektu var lasīt  noslēguma ziņojuma kopsavilkumā: https://buicasus.eu/results/

 

Finansē ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programma (EaSI)

 

BuiCaSus2
BuiCaSus

 

Evija Kleina

Nodaļas vadītāja
evija.kleina [at] sif.gov.lv