NAP  un AF logo

Atbalsta programmas mērķis ir stiprināt sabiedrības vismazāk aizsargāto grupu  interešu pārstāvniecību sociālās drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, sākot no nozīmīgu valstiska mēroga investīciju projektu plānošanas un ieviešanas un beidzot ar lokālu vietējo pašvaldību attīstības projektu un iniciatīvu realizāciju iedzīvotāju labklājības un tautsaimniecības attīstības nodrošināšanai.

Projekta iesniegums ir jāiesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KPVIS). KPVIS ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrēta sistēma, kas nodrošina Eiropas Savienības fondu īstenošanai un vadībai nepieciešamo datu uzkrāšanu un pieejamību.

Lai Projekta iesniedzējs varētu iesniegt projekta iesniegumu KPVIS, tam ir jānoslēdz līgums ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par KPVIS izmantošanu. Informāciju par KPVIS atrodama: https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi.  

 

ĪSTENOŠANAS POSMS:

KONKURSA POSMS: 

Veidlapas, kuras jāaizpilda elektroniski KPVIS:  

Veidlapas, kuras aizpilda word formātā ārpus KPVIS un pievieno aizpildītajam projekta pieteikumam sistēmā kā datnes:

 

 

Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 20. aprīlī plkst. 10.00 notika informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem bija iespēja uzzināt vairāk un uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas:

Semināra prezentācija