#Jaunumi #medijiem
Elektroniskie mediji

“Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana” rezultātus.  Pieejamais finansējums komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas raida radio vai televīzijas programmas, ļaus stiprināt komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģisko bāzi un infrastruktūru, veicināt to digitalizāciju, personāla izaugsmi, atbilstoši mūsdienu prasībām nodrošinot mediju kapacitātes celšanu. 

Projektu konkursā “Komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšana” kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 27 par pieejamo finansējumu  1 039 000,00 eiro. Projektu pieteikumus varēja iesniegt trīs kategorijās:

(I kategorija) “Atbalsts digitālās vides attīstībai (pakalpojumi)”, kas ietver pakalpojumus tehnoloģiskajai attīstībai, konkurences stiprināšanu digitālajā vidē, aplikāciju, mājaslapu izstrādi vai pilnveidošanu. Šajā kategorijā tika saņemti 19 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 13 projekti 637 751,39 eiro apmērā.

(II kategorija) “Atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai (iekārtu iegāde)”, kas ietver elektronisko plašsaziņas līdzekļu modernizāciju, kapacitātes stiprināšanu, iegādājoties atbilstošu tehnisko aprīkojumu (tajā skaitā saistīto programmatūru) savas darbības attīstībai digitālajā vidē. Šajā kategorijā tika saņemti 23 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 12 projekti 381 548,61 eiro apmērā.

(III kategorija) “Atbalsts cilvēkresursu prasmju pilnveidei un izglītošanai”, kas ietver kvalifikācijas celšanu un prasmju pilnveidi elektroniskā plašsaziņas līdzekļa personālam (tostarp satura veidotājiem), digitālo kompetenču attīstīšanu, izglītojošus kursus/seminārus darbiniekiem, tajā skaitā, piesaistot nozares ekspertus. Šajā kategorijā tika saņemti 3 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti 2 projekti 19 700,00  eiro apmērā.

“Līdz šim raidorganizācijas lielu daļu savu resursu  galvenokārt novirzīja satura veidošanai,  kā rezultātā nav ieguldīti pietiekami līdzekļi investīcijām tehnoloģiju un infrastruktūras pilnveidei, kas nepieciešami darbības digitalizācijai un konkurētspējai ar globāla mēroga tiešsaistes medijiem. Apstiprinātie projekti ietver tehniskās bāzes atjaunināšanu un pilnveidošanu, apraides tīklu modernizāciju, serveru un studijas aprīkojuma atjaunošanu. Piešķirtais finansējums ļaus attīstīt digitālās vides pakalpojumus un multimediju platformas, tai skaitā mājaslapas reģionālajiem medijiem, kam līdz šim nav bijis finansējums. Šāds atbalsts medijiem bija akūti nepieciešams, lai stiprinātu Latvijas mediju konkurenci digitālajā vidē,” skaidro Fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Fondam ir pieredze vairāku gadu garumā ar Mediju atbalsta fonda konkursu rīkošanu un pieteikumu vērtēšanu, iesaistot starpinstitucionālus ekspertus – vērtēšanas komisiju. Tādējādi Fonds papildu līdz šim īstenotajiem valsts atbalsta mehānismiem medijiem piešķir arī valsts atbalstu komerciālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem digitālās kapacitātes stiprināšanai.  

Par konkursu “Atbalsts digitālās vides attīstībai (pakalpojumi)” un “Atbalsts tehnoloģiskajai attīstībai (iekārtu iegāde)” kategorijas projektiem Eiropas Komisija 2023. gada 16. maijā pieņēma lēmumu "Par valsts atbalstu SA.103705 (2022/N) - Latvija - Atbalsts komerciālās  televīzijas un radio apraides digitalizācijai" nosakot, ka šāds atbalsts ir saderīgs ar ES iekšējo tirgu un ir īstenojams. Savukārt valsts atbalsts konkursa kategorijai “Atbalsts cilvēkresursu prasmju pilnveidei un izglītošanai” ir atļauts saskaņā ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja pārstāvji no “Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes”, “Vidzemes augstskolas”, “Kultūras ministrijas”, “Latvijas Mediju ētikas padomes” un “Baltijas mediju izcilības centra”.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv  sadaļā "Projektu konkursi"

 

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv