#NVO #Līdzdalība
Sadarbība

Tiek izsludināts partnera atlases process Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.5. pasākuma “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos” ietvaros

Atbilstoši Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk – Memoranda padome) 2023.gada 25.oktobra sēdē lemtajam, Memoranda padomes sekretariāts izsludina pieteikšanos, kuras mērķis ir atlasīt biedrību, nodibinājumu vai to apvienību (turpmāk – NVO), kas tiktu piesaistīts projekta īstenošanai kā projekta sadarbības partneris Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.5. pasākuma “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos” ietvaros.

Sadarbības partneru kandidātu  atlasi organizē Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) sadarbībā ar Valsts kanceleju, pamatojoties uz Memoranda padomes 2023.gada 25.oktobra sēdē lemto un sniegto deleģējumu Fondam sadarbībā ar Valsts kanceleju veikt sadarbības partnera atlasi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2023.gada 26.septembra noteikumu Nr.544 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām” 4.3.4.5. pasākuma “Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos” īstenošanas noteikumi” īstenošanu.

Sadarbības partnera kandidātus, to atbilstību un pieteikumu atbilstību atlases nolikuma 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām vērtēs Fonda sekretariāta izveidota sadarbības partnera kandidātu vērtēšanas komisija saskaņā ar Komisijas nolikumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023.gada 22.novembra plkst. 12.00. Pieteikums nosūtāms uz Memoranda padomes sekretariāta e-pastu nvo@mk.gov.lv vienā sūtījumā ar norādi “Pieteikums sadarbības partnera atlasei”.