Jaunumi Patvēruma meklētāji
lidosta

Šodien, 11.janvārī, valdības sēdē apstiprināta Sabiedrības intgerācijas fonda (SIF) dalība Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības projektā “Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus”. Projekta ietvaros tiks sekmēta mērķa grupai sniegtā pakalpojuma kvalitāte un pašvaldību iesaiste pakalpojumu sniegšanā, vienlaikus veicinot sadarbības tīklu izveidi vietējā un starptautiskā līmenī.

Starptautiskais migrantu integrācijas indekss MIPEX vērtē Latvijas integrācijas politiku kā uzlabojamu, norādot nepieciešamību attīstīt tās ilgtermiņa perspektīvu. Neskatoties uz jau veiktajiem uzlabojumiem, daudzi bēgļu un imigrantu integrācijas pasākumi vietējā līmenī joprojām ir balstīti uz projektu pieeju, nav sistemātiski un bieži vien nav pielāgoti mērķa grupas vajadzībām. Vienlaikus pēdējo gadu laikā tiek stiprināta pašvaldību kapacitāte, pašvaldībām sadarbojoties ar nozarē strādājošām nevaldības organizācijām (NVO), lai palīdzētu sniegt atbalstu bēgļiem un imigrantiem, tādējādi labāk attīstot koordinētus integrācijas procesus vietējā līmenī. 

Pērnā gada nogalē SIF tika noteikta par koordinējošo iestādi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, sociālekonomiskās iekļaušanas koordinācijas jomā. Viens no koordinējošās iestādes uzdevumiem būs arī veicināt sadarbību iekļaušanas jautājumos nacionālā un vietējā līmenī. Lai to veiksmīgāk izdarītu, nepieciešama izvērst sadarbības tīklus reģionālā mērogā – Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs.

“Mēs dzīvojam vienā reģionā un sakaramies ar līdzīgiem izaicinājumiem migrācijas jautājumos, kā arī to pašu patvērumu meklētāju loku. Skandināvijas valstīs ir gadu desmitiem krāta pieredze patvēruma un migrācijas jautājumu risināšanā, kas kalpos par labu ceļakarti efektīvas sistēmas izstrādē. Paredzams, ka cieša sadarbība arī turpmāk būs būtiska globālās migrācijas kontekstā,” stāsta SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projekta ietvaros plānota pieredzes gūšana no Igaunijas un Lietuvas pārstāvjiem, savukārt 2022. un 2023.gadā no Ziemeļvalstu partneriem. Paredzētas arī 3 konferences: atklāšanas konference 2022.gadā, vidusposma konference 2022.gadā un noslēguma konference 2023.gadā. Mērķis ir iegūt vērtīgas specifiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai izmantotu iegūto pieredzi un zināšanas turpmākajā darba praksē – valsts pārvaldes iestādēm politikas plānošanā un normatīvo aktu izstrādē bēgļu un imigrantu integrācijas jomā, citiem partneriem – pakalpojumu sniegšanas pieejamības nodrošināšanā, sadarbības platformu izveidē un citos saistītos jautājumos.  

Projekta vadošais partneris ir Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Lietuvā sadarbībā ar vietējo partneri Lietuvā “Dažādības Attīstības Grupa”. Projekta partneri ir Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Igaunijā, Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvji Latvijā. Projektu īstenos SIF sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām, tostarp Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, NVO, pašvaldības u.c. partneriem. Projekta īstenošanā ir iesaistīti arī vairāki partneri no Ziemeļvalstīm, piemēram, Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvis Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, Ziemeļvalstu Labklājības Centrs u.c. partneri.  

Projekta norises laiks plānots no 2022.gada sākuma līdz 2023.gada 31.decembrim.

Zane Jēkabsone

Public Relations Manager
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv