Jaunumi Patvēruma meklētāji
Patvēruma meklētāji
nac_0_0.png

2023. gada pirmajā ceturksnī, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" aktivitāti, nodibinājums “Caritas Latvija” sniedzis sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu 286 (109 sievietes un 177 vīrieši) patvēruma meklētājam un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, t.sk. 85 (26 sievietes un 59 vīrieši) jauniesaistītām personām. Lielākais cilvēku skaits nācis no kara vai politiskās nestabilitātes skartām valstīm - Afganistānas, Sīrijas, Irākas, Baltkrievijas, Krievijas un citām valstīm. Kopumā atbalsts sniegts personām no 19 valstīm.

Lielākajai daļa klientu palīdzības sniegšana tika uzsākta jau 2022. gadā, savukārt 85 klientiem jeb 30% pakalpojuma sniegšana uzsākta 2023. gadā.  No šiem 85 klientiem 2 dzīvo Rīgā pastāvīgās dzīvesvietās, bet pārējie 83 uzturējās Patvēruma meklētāju centrā Muceniekos. Klienti, kā patvēruma meklētāji, 2023. gadā ieradušies no 12 pasaules valstīm. Lielākā daļa – 23 klienti no Sīrijas, 18 klienti no Irākas, 16 klienti no Afganistānas. Mazāk klientu ir no Indijas (9 klienti), Azerbaidžānas (6 klienti). Savukārt, no Bangladešas un Ēģiptes ir pa trim klientiem, no Krievijas divi, bet pa vienam klientam no Pakistānas, Nigērijas, Jemenas, Kenijas un Baltkrievijas. Šo klientu vidū ir 15 ģimenes ar bērniem. Bērnu skaits, vecumā līdz 17 gadiem ieskaitot, ir 28. Visi šie 85 klienti Latvijā ieradušies patstāvīgi.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināja 3 sociālie darbinieki un 18 sociālie mentori, veicinot mērķa grupas klientiem sociālekonomisko iekļaušanu, sniedzot psihoemocionālo atbalstu un palīdzot dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Speciālistu ieguldītais darbs palīdz apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosina attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedz praktisku atbalstu dzīvesvietas, apģērba, darba un citu svarīgu iespēju nodrošināšanā.

Lai nodrošinātu plašāku specifisku pakalpojumu un atbalsta pieejamību, nodibinājums “Caritas Latvija” pakalpojuma sniegšanas periodā sadarbojās ar dažādām valsts, pašvaldības un nevalstiskām organizācijām, izmantojot visus pieejamos resursus.

Sabiedrības integrācijas fonds  kopā ar nodibinājumu “Caritas Latvija” pateicas visām sadarbības organizācijām – gan valsts, gan pašvaldību, gan nevaldības, kuras sniedz atbalstu patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām. Šis atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs klientu veiksmīgai integrācijai svešā sabiedrībā. Gadījumā, ja kādi no pakalpojuma saņēmējiem Latvijā uzturas īslaicīgi, ir būtiski sniegt atbalstu ikvienai šai grūtībās nonākušai personai. Šī gada 1.ceturksnī atbalstu snieguši tādas organizācijas, kā, piemēram, patvērums “Drošā māja”, nodrošinot klientiem juridiskās konsultācijas, integrācijas lekcijas par sociāliem jautājumiem, nodarbinātību un diskriminācijas jautājumiem. Organizācija ir arī rīkojusi atbalsta grupas patvēruma meklētājām – sievietēm. Tāpat cieša sadarbība veidota ar Latvijas Cilvēktiesību centru, kas nodrošināja lielu daļu juridisko konsultāciju. Juridiskās konsultācijas nodrošināja arī organizācija “Gribu palīdzēt bēgļiem”. Šī organizācija arī sniedza atbalstu kādai ģimenei mājokļa jautājuma risināšanā, kā arī materiālo atbalstu māmiņām ar maziem bērniem. Sadarbībā ar biedrību “Krīzes grūtniecības centrs” bērniem līdz 1 gada vecumam tika nodrošināts grūtnieču un zīdaiņu apģērbs, higiēnas piederumi, ratiņi u.c. lietas. Sociālā pakalpojuma sniedzēji ir pateicīgi nodibinājuma “Caritas Latvija” brīvprātīgajiem, kas palīdzējuši humānās palīdzības izdalē klientiem.

“Sabiedrības integrācijas fonds arī šogad turpinās uzsākto sadarbību ar nodibinājumu “Caritas Latvija”, lai nodrošinātu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu gan patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”, gan ārpus tā. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums  ir būtisks atbalsts mērķa grupas klientiem, kas sniedz praktisku palīdzību un ļauj iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā.  Iepazīstoties ar patvēruma meklētāju stāstiem, daudzos gadījumos dzirdams, par to ka daudzas situācijas nebūtu iespējams atrisināt bez sociālā darbinieka un mentora atbalsta, ko augstu vērtē arī paši klienti. Tādēļ ir būtiski apkopot pakalpojuma sniegumu, lai turpinātu to pilnveidot ar galveno mērķi - veicināt personu iekļaušanos sabiedrībā.”’ stāsta Zaiga Pūce, SIF sekretariāta direktore.

“Organizācijas “Caritas Internationalis” viens no prioritārajiem darba virzieniem visā pasaulē ir darbs ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Es priecājos, ka nodibinājums “Caritas Latvija” var būt daļa no šī starptautiskā prioritārā virziena. Bez nopietnas starpinstitucionālas sadarbības šis ārkārtīgi svarīgais darbs nebūtu iespējams. Tāpēc esmu pateicīga ikvienam sadarbības partnerim, kas mums ir palīdzējuši darbā ar patvēruma meklētājiem un bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvušām personām. Īpaši lielu pateicību izsaku visiem “Caritas Latvija” sociāliem darbiniekiem un sociāliem mentoriem par darbu un tik ļoti nepieciešamā atbalsta sniegšanu tiem cilvēkiem, kuriem ir nācies pamest savu mītnes zemi, un kas ir palikuši bez mājvietas” skaidro Inese Švekle, Caritas Latvija valdes priekšsēdētāja.

Projekta aktivitāte tiks īstenota līdz 2023.gada 30.novembrim.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Nodibinājuma “Caritas Latvija” Informatīvais ziņojums par sniegto sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšanu 2022.gadā šeit.