EEZ

2009.gada 18.decembrī donorvalstis (Norvēģija, Īslande un Lihtenšteina) panāca vienošanos ar Eiropas Komisiju (EK) par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā plānošanas periodā 2009.-2014.gadā.

Jaunajā plānošanas periodā 15 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta – saņems finansējumu 694,7 milj. LVL (988,5 milj. EUR) apmērā no EEZ FI. Savukārt 12 ES jaunākās dalībvalstis – Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehijas Republika, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Kipra un Malta – saņems finansējumu 562 milj. LVL (800 milj. EUR) apmērā no NFI.

Latvijai piešķirtais finansējums no EEZ FI un NFI (ieskaitot donorvalstu vadības izdevumus) ir 51,27 milj. LVL (72,95 milj. EUR), kas ir par ~ 30% lielāks nekā iepriekšējā finanšu instrumentu plānošanas periodā 2004.- 2009.gadā. Vairāk kā 14% no šī finansējuma ir paredzēts ieguldīt programmas „ NVO fonds” īstenošanai.

EEZ finanšu instrumenta 2009. – 2014. gadam galvenie mērķi ir mazināt sociālās un ekonomiskās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā un stiprināt savstarpējās attiecības starp Donorvalstīm un saņēmējvalstīm prioritātes sektoros, kas noteiktas Saprašanās memorandā par Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.–2014. gadā starp Latvijas Republiku un Islandi, Lihtenšteinas firstisti un Norvēģijas karalisti. Memorands nosaka, ka būtiska atbalsta daļa EEZ finanšu instrumenta ieviešanā 2009.-2014.gada periodam ir jānovirza pilsoniskās sabiedrības atbalstam Latvijā.

Sīkāk par citām EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 finansētām programmām Latvijā , lūdzu skatīt šeit: http://www.eeagrants.lv
Par citām saņēmējvalstu finansētām EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 programmām skatīt šeit: http://eeagrants.org.ez.07.no/

Programmas jomai – finansējums nevalstiskajām organizācijām, kas tiks ieviesta kā programma „NVO fonds” tiek paredzēti vairāk kā 10,3 miljoni eiro no kopējā EEZ finanšu un Norvēģijas finanšu instrumentu piešķīruma Latvijai (72,95 miljoni eiro).

Programmas „NVO fonds” mērķis – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.

Programmas „NVO fonds” mērķa grupa – Latvijas Republikā dibinātas un darbojošās NVO (biedrības un nodibinājumi).

Programmas izstrādē par pamatu ir izmantota uz rezultātiem bāzētā metodika. Lai nodrošinātu programmas mērķa sasniegšanu, ir izvirzīti trīs rezultāti:

  • veicināt aktīvu pilsonisko līdzdalību,

  • labklājības, t.sk. sociālo pakalpojumu, nodrošināšanas palielināšana noteiktām mērķa grupām,

  • veicināt demokrātisko vērtību un cilvēktiesību ievērošanu.

Programma tiks ieviesta kā divas apakšprogrammas.

  1. NVO darbības atbalsta programma

Apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; vide un ilgtspējīga attīstība un dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

  1. NVO projektu programma”.

Apakšprogrammai tiek paredzēti 60% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas ietvaros ir paredzēts atbalstīt NVO projektus šādās tematiskajās jomās:

  • Sociālā sektora aktivitātes, ieskaitot labklājības celšanu un pamatpakalpojumu nodrošināšanu, vietējās un reģionālās nevalstisko organizāciju iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai, dzimumu līdztiesības veicināšanai, t.sk. atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem;

  • Vienotas sabiedrības izveide - starpkultūru dialogs un nacionālo minoritāšu integrācija, tai skaitā cilvēktiesību un nacionālās identitātes stiprināšana, izpratni veicinošas informatīvās aktivitātes un izglītojošas aktivitātes par pilsonības jautājumiem un valodas apmācības aktivitātes, kas veicina  demokrātisko līdzdalību, novērš diskrimināciju, veicina iecietību un sekmē pilsonības iegūšanu. 

Lai celtu NVO sektora kapacitāti Latvijā, kā arī, lai veiktu situācijas analīzi par sektora attīstības tendencēm, tādējādi sniedzot informāciju politikas plānošanas dokumentu izstrādē un aktualizēšanā, papildus programmas ietvaros ir izvirzīts rezultāts - stiprināta NVO kapacitāte un stimulēta vide nozares attīstībai, kas tiks sasniegts īstenojot iepriekš noteikto projektu, kura ietvaros tiks veikti regulāri pētījumi par NVO sektoru Latvijā un cilvēkdrošības koncepcijas attīstību un NVO lomu tajā, priekšlikumu izstrāde monitoringa NVO sistēmas izveidei, NVO atbalsta (finansējuma) sistēmas izveide pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.

Programmas „NVO fonds” ietvaros īpaša uzmanība tiks veltīta bilaterālās sadarbības veicināšanai starp Latvijas NVO un donorvalstu, pārējo saņēmējvalstu un Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas nevalstisko un publisko sektoru.

Alda Sebre

Alda Sebre

Departamenta direktore
alda.sebre [at] sif.gov.lv