FEAD

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki.

Lai sniegtu atbalstu kritiski svarīgu atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds realizē Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Fonds apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas nevaldības sektora partnerorganizācijas visā Latvijā, to starpā "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija", kas nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu.  

Kas var saņemt palīdzību?

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras:

 • atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
 • nonākušas krīzes situācijā;
 • atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

Atbalsta pakas

 • pārtikas preču komplekti;
 • higiēnas un saimniecības preču komplekti;
 • pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
 • higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
 • skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 29 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Darbības programmas finansējums

Darbības programmas finansējums ir 68 060 650 euro, tai skaitā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansējums – 48 956 110 euro, valsts budžeta finansējums – 8 639 315 euro un valsts budžeta virssaistības – 10 465 225 euro.

 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 223/2014 (2014. gada 11. marts) par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (grozīta 2019. gada 23. janvārī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. C(2019)643)

Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā (apstiprināta 2014.gada 30.oktobrī ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. PE/2014/8050)

Likums „Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" (Saeimā pieņemts 2014.gada 25.septembrī)

Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"

Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumi Nr. 833 „Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi"

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadlīnijas 2014.-2020.gada plānošanas periodā 

ESF prog.

Sabiedrības integrācijas fonds, turpinot atbalsta sniegšanu mazaizsargātām personām, iesaistīts Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam īstenošanā, kas apstiprināta 2022. gada 21. oktobrī Eiropas Komisijā.

EK apstiprināta Eiropas Sociālā fonda plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) mērķis: Materiālās nenodrošinātības mazināšana vistrūcīgākajām personām, sniedzot pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību, kā arī nodrošinot iespēju piedalīties papildpasākumos sociālās atstumtības mazināšanai.
Programmas mērķa grupa:
 • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;
 • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā;
 • mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 264 euro.
Programmas darbības:
 • pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegāde un transportēšana uz partnerorganizāciju uzglabāšanas vietām;
 • pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšana un izdalīšana mērķa grupai, to apvienojot ar papildpasākumu īstenošanu
 • tehniskās palīdzības darbības.
Programmas finansējums:

Programmas kopējais finansējums 38 280 000 euro, tostarp:

 •  32 538 000 euro Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums (90 %);
 • valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro (10 %);
 • papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 euro.
NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma LV0 – Latvija, LV00 – Latvija, LV003 – Kurzeme, LV005 – Latgale, LV006 – Rīga, LV007 – Pierīga, LV008 – Vidzeme, LV009 - Zemgale

 

ESF+ programmas veidlapas:

 

Latvijas Republikas tiesību akti:

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums. 

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas uzraudzības noteikumi

 

Vadlīnijas:

Gunta Landsmane

Nodaļas vadītāja
gunta.landsmane [at] sif.gov.lv