Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) pieņēmis lēmumu izbeigt līgumu ar Latvijas Sarkano Krustu par sociālekonomiskās iekļaušanās atbalsta sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijā, jo šobrīd minētā organizācija nespēj nodrošināt  nepieciešamo atbalsta speciālistu skaitu un atbilstoši kvalificētus sociālos darbiniekus pilnvērtīgai atbalsta sniegšanai. Lai nodrošinātu nepārtrauktu atbalsta pieejamību, šobrīd norisinās cenu aptauja, lai jau no februāra sākuma piesaistītu jaunu partneri, kurš nodrošinās pastāvīgu atbalstu vairāk nekā 220 Latvijā esošajiem patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

No 2016. gada novembra SIF projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros Latvijā esošajiem patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek pastāvīgi nodrošināts sociālekonomiskais atbalsts, kā arī praktiska palīdzība dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiek veidota personas izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā.

2019. gadā noslēgtais līgums ar Latvijas Sarkano Krustu paredz, ka kvalitatīvai atbalsta sniegšanai, kā arī mērķtiecīgam integrācijas darbam ar mērķgrupu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir jānodrošina divas sociālo mentoru komandas, kuru darbu pārrauga un koordinē profesionāli sociālie darbinieki. Ņemot vērā pēdējā laikā strauji augošo patvēruma meklētāju skaitu, SIF jau pērn veica operatīvas izmaiņas līgumā, paredzot papildu finansējumu, lai sociāla atbalsta speciālistu komandu skaitu varētu palielināt līdz trīs komandām, tādējādi ik mēnesi potenciāli nodrošinot atbalstu vienlaicīgi vismaz 360 patvēruma meklētājiem un bēgļiem.

Jau kopš pērnā gada oktobra, valstī ierodoties palielinātam patvēruma meklētāju skaitam no Baltkrievijas robežas, Latvijas Sarkanajam Krustam šai atbalsta programmai nav izdevies piesaistīt kvalificētus sociālos darbiniekus un nodrošināt nepieciešamo speciālistu skaitu. Tādēļ darbojās tikai viena no trim paredzētajām sociālo speciālistu komandām, kas spēja sniegt nepieciešamo palīdzību vien līdz 120 cilvēkiem mēnesī. Turklāt pilnvērtīgu atbalsta sniegšanu ierobežo sociālo darbinieku trūkums, kuri ir kritiski svarīgi kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai, jo vada visas mentoru komandas darbu. Sociālie darbinieki sniedz iespēju saņemt atbalstu krīzes situāciju risināšanā un integrācijā jaunā vidē, koordinējot sekmīgu integrācijas procesu Latvijas sabiedrībā - pārraugot latviešu valodas un integrācijas programmu apguvi, medicīniskās un humānās palīdzības sniegšanu, kā arī reģistrēšanos Nodarbinātības valsts aģentūrā un citu formalitāšu sakārtošanu, lai patvēruma meklētāji un bēgļi varētu nodrošināt sev darbu un dzīvesvietu pilnvērtīgai ikdienai.

Latvijā šobrīd atrodas aptuveni 220 patvēruma meklētāji un personas ar bēgļu vai alternatīvo statusu, kuriem ir tiesības saņemt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus, taču atbilstošā kvalitātē pēdējos mēnešos pakalpojumu saņēmuši mazāk nekā 100 cilvēku mēnesī, kaut arī nepieciešams sniegt atbalstu uz pusi vairāk mērķgrupas personām. Tādējādi jau vairākus mēnešus ir būtiski ierobežota pilnvērtīga atbalsta saņemšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu, kas būtiski apgrūtina to iespējas uzsākt jaunu dzīvi Latvijā un pēc iespējas ātrāk integrēties gan izglītības sistēmā, gan darba tirgū.

SIF ir vairākkārt vērsies pie Latvijas Sarkanā Krusta, kopīgi meklējot risinājumu situācijai un dodot laiku atbilstošo speciālistu piesaistei. Pašlaik ir redzams, ka Latvijas Sarkanais Krusts esošā līguma ietvaros nespēj nodrošināt nepieciešamo atbalsta pakalpojumu un tā centieni strādāt ar ierobežotu speciālistu komandu ir noveduši pie kolektīva organizācijas darbinieku atlūguma. Tādēļ pieņemts lēmums nekavējoties pārtraukt līdzšinējo sadarbību, un ir izsludināta cenu aptauja, lai operatīvi piesaistītu jaunu partneri atbalsta pakalpojumu sniegšanai. SIF šobrīd veic pārrunas ar vairākiem potenciālajiem sadarbības partneriem, kuri spētu nodrošināt nepieciešamo sociālo darbinieku skaitu, lai Latvijā esošie patvēruma meklētāji un bēgļi varētu saņemt atbalstu tiem nepieciešamajā apjomā un kvalitātē.

Finansējums atbalsta sniegšanai ir piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un paredzēts līdz 2022. gada noslēgumam.

 

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts. 

Zane Jēkabsone

sabiedrisko attiecību speciāliste
zane.jekabsone [at] sif.gov.lv