Statuss:
Projekta statuss
logo attēls

Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 27. decembri

Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde 

 1. Izstrādāta DAGR tehniskā dokumentācija, tai skaitā DAGR arhitektūra un tehniskā specifikācija.
 2. Noslēgusies projekta partneru piesaiste, kas nodrošinās datu objektu pievienošanu DAGR.
 3. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumus sistēmā izsludināts darba uzdevums “VISS augstas veiktspējas datu izgūšanas un izplatīšanas spēju izstrāde”.
 4. Noslēgts līgums par DAGR platformas izstrādi un funkcionalitātes piegādi ieviešanai produkcijā gatavu un notestētu ar pieslēgtiem noteiktajiem datu devējiem un datu patērētājiem.
 5. 2023. gada 31. oktobrī apstiprināti DAGR darbību regulējošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 624 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas noteikumi”.
 6. Noslēgtas intervijas ar projekta sadarbības partneriem par nepieciešamo datu nodošanu DAGR un lietotājstāstu izveide.
 7. DAGR testa un produkcijas vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.
 8. Veikta DAGR akcepttestēšana.
 9. Veikts drošības un veiktspējas audits.
 10. Apstiprināta DAGR tvēruma atbilstība DAGR tehniskās specifikācijas prasībām.
 11. Veikta DAGR izstrāde un parakstīts DAGR programmatūras pieņemšanas nodošanas akts.

Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde 

 1. Izstrādāta MAP tehniskā dokumentācija, tai skaitā MAP arhitektūra un tehniskā specifikācija.
 2. Veikts iepirkums “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas izstrāde” (id. Nr.  VRAA 2021/08/ERAF/AK) par MAP programmatūras izstrādi.
 3. Piesaistīts mākoņpakalpojumu sniedzējs Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 4. Noslēgts iepirkuma līgums par MAP programmatūras izstrādi.
 5. 2023. gada 21. novembrī apstiprināti MAP darbību regulējošie Ministru kabineta noteikumi Nr. 675 “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas noteikumi”.
 6. MAP testa un produkcijas vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.
 7. Noslēgtas intervijas un lietotājstāstu izveide ar projekta sadarbības partneriem par MAP izstrādi.
 8. Veikta MAP akcepttestēšana.
 9. Veikts drošības un veiktspējas audits.
 10. Apstiprināta MAP tvēruma atbilstība MAP tehniskās specifikācijas prasībām.
 11. Veikta MAP izstrāde un parakstīts MAP programmatūras pieņemšanas nodošanas akts.

TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija 

 1. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā izmaiņas “Izmaiņas plānošanas dokumenta “Lokālplānojums” izstrāde TAPIS” , kura ietvaros tika izstrādāts:
  • jauns plānošanas dokumenta veids “Lokālplānojums specifisku uzdevumu risināšanai” ar savu specifisku darba plūsmu un nepieciešamo datus struktūru;
  • izveidota jauna lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) struktūra;
  • pilnveidota TIAN funkcionalitāte, lai varētu izveidot dinamiskas atsauces uz aktuālo Vispārīgo apbūves noteikumu un pašvaldības teritorijas plānojuma TIAN.
 2. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā izmaiņasNosacījumu un atzinumu pieprasīšana, izmantojot sistēmu” izstrāde, kuras ietvaros tiks izstrādāta funkcionalitāte, kas nodrošina automatizētu pieprasījumu pēc nosacījumiem un atzinumiem izsūtīšanu, nosacījumu un atzinumu saņemšanu, pārskatāmu sadarbību ar institūcijām, ērtu komentāru ievadīšanu, kā tiek ņemti vērā nosacījumi un atzinumi, kā arī pārskata ģenerēšanu.
 3. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā   izmaiņas (IP14), kas ietver Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa pilnveidošanu, t.sk., Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu ģenerēšanu. Izziņas par zemes vienības teritorijas atļauto izmantošanu ģenerēšanas procesa pilnveidošanu.
 4. Pabeigts mācību video.
 5. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā   izmaiņas IP16 (sastāv no 2 daļām) - “Universāla risinājuma izstrāde, kas nodrošinātu pašvaldībai novadīt pilnu publiskās apspriešanas procesu par risinājumu ar telpisku piesaisti (informācijas publicēšana, paziņojumu izsūtīšana, priekšlikumu iesniegšana un apstrāde, lēmumu pieņemšana u.c.)”.
 6. Visi projekta ietvaros plānotie darbi ir izpildīti un attiecīgi mērķi sasniegti.

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas 2. kārta (VIRSIS) pilnveide ar 2023. gada janvāri tiek pārcelta no projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” (PIKTAPS 2) uz projektu Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”

 1. Izstrādāta VIRSIS tehniskā dokumentācija, tai skaitā VIRSIS arhitektūra un tehniskā specifikācija, kas ietver Vienotais reģistrs (paredzēts valsts IKT resursu reģistrēšanai, Valsts pārvaldes un starpiestāžu pakalpojumu reģistrēšanai, fizisku personu dzīves situāciju un vajadzību reģistrēšanai portāla latvija.lv darbības nodrošināšanai), Pieteikumu vadības sistēma (paredzēta incidentu pieteikumu apstrādei, valsts IKT arhitektūras izmaiņu saskaņošanai, sūdzību pieteikumu apstrādei, pakalpojumu pieprasījumu un digitālu vienošanos slēgšanai par starpiestāžu pakalpojumiem, tai skaitā par datu atļaujām.
 2. VIRSIS testa un produkcijas vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.
 3. VIRSIS darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumi virzīti izskatīšanai VSS.
 4. Veikts drošības un veiktspējas audits.
 5. Veikta VIRSIS izstrāde un parakstīts VIRSIS programmatūras pieņemšanas nodošanas akts.

Ģeoportāla platformas pilnveide

 1. Noslēgts līgums par Ģeoportāla platformas pilnveidi un funkcionalitātes piegādi ieviešanai produkcijā gatavu un notestētu. Līgums sastāv no pieciem atsevišķiem, bet savstarpēji saistītiem darba uzdevumiem ar identifikatoriem (IP06, IP07, IP08, IP09, IP10), kas ietver:
  • izveidots jauns ĢDS metadatu katalogs, izmantojot atvērta koda standartprogrammatūru (piemēram Geonetwork) – IP06;
  • pārmigrēti visi esoši metadatui no esošā metadatu kataloga, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas saturā vai struktūrā – IP07;
  • īstenota metadatu kataloga pārveide – IP08:
 1. izveidots jauns ĢDS metadatu katalogs, izmantojot atvērta koda standartprogrammatūru (piemēram Geonetwork);
 2. pārmigrēti visi esošie metadati no esošā metadatu kataloga, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas saturā vai struktūrā;
 3. izveidoti 3 metadatu profili – Inspire (dati), Inspire (pakalpes), Rīgas Domes profils;
 4. atslēgta integrācija ar Ģeoportālu un obligāta metadatu norādīšana pie ģeoproduktu publicēšanas Ģeoportalā.
  • veikta izpēte un pārstrādāts Ģeotelpisko datu savietotāja pakalpju modulis ( GIS2, GIS3, GISADM, GDSAPP, GDSDB virtuālie serveri), aizvietojot esošo ArcGis Server 10.3.1 ar kādu no tirgū pieejamiem atvērtā koda risinājumiem – IP09;
  • veikta esošā INSPIRE klastera pārstrāde, pēc iespējas izmantojot atvērtā koda risinājumus – standartprogrammatūras un bibliotēkas – IP -10.
 1. Parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par  IP01 līdz IP09 pirmās iterācijas nodevumu piegādi.
 2. IP01 līdz IP09 otrās  iterācijas nodevumi piegādāti uz produkcijas vidi.
 3. Visi projekta ietvaros plānotie darbi ir izpildīti un attiecīgi mērķi sasniegti.

Valsts ģeoloģijas fondu (VĢF) informācijas digitalizācijas platformas pilnveide

 1. Izvērtēti LVĢMC infrastruktūras pielāgošanas darbi. Veikta sistēmu un infrastruktūras apzināšana un izvērtēšana pārcelšanai uz valsts nozīmes datu centru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB).
 2. Nodrošināta veiktā izvērtējuma rezultātā piemērotās LVĢMC infrastruktūras reorganizācija un pārcelšana uz valsts nozīmes datu centru LNB.
 3. Izstrādātas tehniskās prasības VĢF elektroniskajam katalogam (jeb VĢF elektroniskajai versijai), VĢF elektronisko materiālu uzturēšanai un pārvaldībai, un VĢF materiālu skenēšanai un segmentēšanai.
 4. LNB Valsts ģeoloģijas fonda digitālos objektus atzinusi par kultūras mantojumu. Noslēgta starpresoru vienošanās starp LVĢMC un LNB un izveidota VĢF informācijas digitalizācijas platforma, izmantojot LNB izstrādāto Digitālo objektu pārvaldības sistēmu (DOM).
 5. Izstrādāts VĢF materiālu elektroniskais katalogs (jeb VĢF elektroniskā versija) digitālo materiālu uzglabāšanai lielā apjomā DOM sistēmā.
 6. Veikta materiālu strukturizēšana, skenēto materiālu apvienošanai vienotā vidē ar VĢF elektroniski iesniegtajiem materiāliem: veikta materiālu kartēšana, kategorizēšana, segmentēšana un izstrādāta vienotu metadatu struktūra dažāda veida digitālo materiālu pievienošanai VĢF materiālu elektroniskajā katalogā.
 7. Veikta VĢF materiālu elektroniskā kataloga (DOM sistēmā) integrācija ar LVĢMC Zemes dzīļu informācijas sistēmas VĢF materiālu reģistru, nodrošinot aktīvās saites uz VĢF materiālu elektroniskajā katalogā uzglabātajiem pārskatiem. Izstrādātas funkcionalitātes Zemes dzīļu informācijas sistēmā pievienot dažāda veida digitālos materiālus VĢF materiālu elektroniskajā katalogā. Nodrošināta DOM sistēmas VĢF katalogu uzturēšana un pārvaldība, izmantojot Zemes dzīļu informācijas sistēmu.
 8. Izstrādāta VĢF tiešsaistes apmeklējuma funkcionalitāte, veicot VĢF materiālu elektroniskā kataloga pielāgošanu izmantošanai ārējiem lietotājiem – autentifikācijai, dokumentu skatīšanai, lejupielādei: izstrādātas funkcionalitātes Zemes dzīļu informācijas sistēmā.
 9. Īstenots  Valsts ģeoloģijas fonda materiālu digitalizācijas process: sagatavots, atlasīts  un dokumentēts skenēšanai paredzētais materiālu apjoms; veikta VĢF materiālu skenēšana un segmentēšana. Materiālu skenēšanas process nodrošināts prioritārajiem pārskatu veidiem, kuri būtiski zaudē savu kvalitāti – senākajiem un bieži izmantojamiem pārskatiem, kā, piemēram, par valsts nozīmes atradnēm, pārskatu grafiskajiem pielikumiem un kartēm.

Projekta publicitāte 

 1. Izvietots informatīvs plakāts projekta īstenotāja telpās, kā arī projekta partneru VRAA, PMLP, IZM, BTI, VDEĀVK, VZD, SIF, IeM, LZP, LNB, RD, LVĢMC telpās.
 2. Uzturēta aktuāla informācija par projektu www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv,  https://lnb.lv/, https://www.riga.lv/lv, https://videscentrs.lvgmc.lv/ tīmekļa vietnēs. 

 

Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanā.

Projekta virsmērķis

Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām. 

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju;
 2. Izstrādāt pašapkalpošanās sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim;
 3. Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu;
 4. Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;
 5. Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;
 6. Nodrošināt VIRSIS pilnveidošanu atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām;
 7. Pilnveidot Ģeoportālu, mazinot kiberdrošības riskus un uzlabojot tā lietojamību;
 8. Nodrošināt vienotu Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas izveidošanu, tādējādi nodrošinot zemes dzīļu informācijas elektronisku pieejamību un automatizētu atlasi. 

Projekta galvenā darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

 1. Projekta vadība, īstenojot projekta darbības noteikta budžeta un laika ietvaros, tādējādi nodrošinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.
 2. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde. Valsts reģistriem un informācijas sistēmām, pieslēdzoties pie DAGR, tiks nodrošināta vienota, centralizēta, augstai datu pieprasījumu apstrādes veiktspējai optimizēta datu izplatīšanas platforma.
 3. Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde. Tiks izveidots risinājums, kas nodrošinās pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no klienta iesnieguma iesniegšanas līdz beigu atskaites apstiprināšanai un projekta slēgšanai, kur dati starp lietvedības un grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkalizmantoti.
 4. TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija. TAPIS pilnveide nodrošinās teritoriālo plānojumu procesu elektronizācijas līmeņa celšanu, tādējādi pilnībā atsakoties no šā brīža manuālas pieejas, kā saskaņot dokumentāciju starp ieinteresētajām pusēm. Papildu tiks pilnveidoti lietotāja atbalsta procesi, tādējādi būtiski atslogojot sistēmas ikdienas uzturēšanas administrēšanu.
 5. VIRSIS pilnveide nodrošinās IKT arhitektūras pārvaldību un valsts pārvaldes vajadzību un VIRSIS papildinājumu izstrāde - Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei.
 6. Ģeoportāla uzlabojumi paredz aizvietot esošās maksas/licencētās tehnoloģijas ar atvērtā koda bezmaksas tehnoloģijām un atvērtajiem standartiem, ne tikai lai samazinātu uzturēšanas izdevumus, bet arī atvieglotu uzturēšanu un paplašinātu potenciālo piegādātāju un uzturētāju loku. 
 7. Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas pilnveide, lai nodrošinātu Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas elektronisko versiju, kur strukturizētā veidā glabājas gan ieskenēti papīra materiāli, gan pievienojami esošie un no jauna ienākošie elektroniskie pārskati.
 8. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīva plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu tīmekļvietnēs.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti/ izveidoti 19 darbības procesi;
 2. Izveidotas vai ieviestas 6 platformas, tai skaitā izveidotas divas jaunas platformas DAGR un MAP, pilnveidotas četras platformas – TAPIS, VIRSIS, Ģeoportāls un Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platforma. Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) DAGR projekta ietvaros nodrošinās DAGR, MAP un VIRSIS izvietošanu un tehnisko uzturēšanu LNB infrastruktūras konteinerizācijas risinājumā, tai skaitā nodrošinās arī skaitļošanas pakalpojumus, rezerves kopēšanu, datu pārraides tīkla un ugunsmūra pakalpojumus, kā arī konfigurēšanas darbus (izņemot sistēmas biznesa konfigurēšanu), ieviešanas atbalstu, laidienu un kļūdu labojumu piegāžu uzstādīšanu, automātisko testu izpildi, manuālu un automātisku uzraudzību, lietojumu administratora atbalstu (izņemot lietotāju atbalsts).

Papildus projekta iznākuma rādītajiem projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rādītāji:

 1. Izstrādāta pašapkalpošanās sistēma datu atļauju piešķiršanai.
 2. Īstenota projekta publicitāte (informatīvie plakāti (13 gab.), aktuāla informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv/, https://www.lnb.lv https://www.riga.lv/lv, https://videscentrs.lvgmc.lv  tīmekļvietnēs (13 gab.).

Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 6 015 518,77, no kā 5 113 190,95 euro  ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 28. maija līdz 2023. gada 27. decembrim.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
 3. Izglītības un zinātnes ministrija,
 4. Valsts zemes dienests,
 5. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija,
 6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija,
 7. Sabiedrības integrācijas fonds,
 8. Iekšlietu ministrija,
 9. Latvijas Zinātnes padome,
 10. Latvijas Nacionālā bibliotēka,
 11. Rīgas valstspilsētas pašvaldība,
 12. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.