Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


VIENĀ VALODĀ

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Globālais projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt vai pilnveidot latviešu valodas prasmes Latvijā dzīvojošajiem mazākumtautību pārstāvjiem, pilsoņiem un nepilsoņiem, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos, iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, tādējādi stiprinot piederības sajūtu Latvijas valstij, sekmējot sabiedrības saliedētību un nostiprinot latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošo pamatu.

Projekta mērķauditorija ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Kā arī īpaši atbalstāmā mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kas nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji.

Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils, kur ir nepieciešamība veicināt etnisko minoritāšu integrāciju Latvijas sabiedrībā un Latvijas darba tirgū ir īpaši aktuāla.

Kā galvenās aktivitātes plānojam:
• lai paziņotu un piesaistītu plašāku klausītāju auditoriju - veikt dažādas informācijas un publicitātes pasākumus par latviešu valodas kursiem,
• lai nodrošinātu pareizu mācību grupu komplektāciju - veikt kārtīgu kursu dalībnieku reģistrāciju un valodas prasmes sākotnēju pārbaudi,
• lai īstenotu veiksmīgu latviešu valodas apmācību - izmantot mūsdienīgu metodiku, grāmatas, interaktīvos tehniskos līdzekļus, kā arī dažādas grupu un individuālās aktivitātes un konsultācijas,
• lai izvērtētu mācību rezultātus - nodrošināt kursantu valodas prasmes noslēguma pārbaudi gan mācību centrā, gan Valsts izglītības satura centrā visiem kursu beidzējiem.

Plānots, ka kursu noslēgumā visi kursanti kārto valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai) un vismaz 60% no tiem būs paaugstinājuši valsts valodas prasmi par vienu pakāpi (A1→A2→B1→B2→C1), ko apliecinās Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecība.

Region: Latgale Region
Amount of Grant Awarded: 19 025,75 EUR / 13 371.37 LVL;
Project number: 2017.LV/LV/23
Project Promoter: SIA "ADA PLUS"
Start date of project: 22.03.2017.
Project finish date: 31.07.2018.
Status: noslēgts līgums