Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2018 > Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – [..]

sif-jauns-kras


Tradicionālais un jaunais biedrībā “Baltā māja” – pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2018

Meklēt projektus

Projekta vispārējais mērķis: Sniegt atbalstu NVO organizētām aktivitātēm, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, atbilstoši Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" darbības virziena "NVO darbības stiprināšana" noteiktajiem mērķiem.
Projekta mērķis: Noorganizēt dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas sekmē pilsonisko līdzdalību un iesaisti nevalstisko organizāciju darbā Latgales reģionā.
Projekta uzdevumi:
1. Noorganizēt Līvānu novada NVO līderu apmācības
2. Noorganizēt izglītojošus pasākumus "Ieklausies, padomā un rīkojies" (7 pasākumi)
3. Noorganizēt pilsonisko līdzdalību un sabiedrības integrāciju veicinošus pasākumus Latgales reģiona mazākumtautību NVO (5 pasākumi Latgales reģionā)
4. Noorganizēt izglītojošu pieredzes apmaiņas pasākumu "Labdien, Zemgale"
5. Projekta noslēguma pasākums/diskusija
6. Nodrošināt projekta publicitāti.
Projekta īstenošanas vieta:
Biedrība „Baltā māja", adrese: Stacijas 2, Līvāni, Līvānu novads, LV5316
Projekta nozīmīgāko aktivitāšu norises vietas:
Līvāni, Līvānu novads; Latgales reģions
Projekta mērķa grupas:
1. Kopā dalībnieki no dažādām sabiedrības grupām- 350 personas;
tajā skaitā:
• Līvānu novada NVO pārstāvji – 100
• Latgales reģiona mazākumtautību NVO pārstāvji – 100
• Zemgales reģiona NVO pārstāvji- 40
2. Aktivitātēs pārstāvēto NVO skaits:
• no Līvānu novada skaits – 10
• no Latgales reģiona- 10
• no Zemgales reģiona - 8
Sagaidāmie projekta rezultāti:
1. 20 Līvānu novada NVO līderiem apmācībās gūtās zināšanas palīdzēs uzlabot savu organizāciju turpmāko attīstību, sekmēs sadarbības attīstību starp organizācijām, palīdzēs iesaistīt pilsoniskās līdzdalības veicinošas aktivitātēs vairāk līdzcilvēkus, īpaši mazāk aktīvos un jauniešus.
2. 7 izglītojošu pasākumu "Ieklausies, padomā un rīkojies" dalībnieki (katrā pasākumā – 40 dalībnieki, kopā aptuveni 200 personas) gūs saturīgu un nepastarpinātu informāciju no sabiedrībā plaši pazīstamām autoritātēm., ka ir īpaši nozīmīgi Līvānu novada iedzīvotājiem LR Saeimas pirms vēlēšanu gadā un Latvijas simtgades svinību gaidīšanas periodā. Paaugstināsies lekciju dalībnieku ticība personīgai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā un sociālās aktivitātes paaugstināšanā savās organizācijās un kopienās. Pasākumu dalībnieki pārstāvēs vietējās sabiedrības dažādas grupas- cilvēkus ar īpašam vajadzībām, seniorus, jauniešus, lauku iedzīvotājus, NVO aktīvistus, brīvprātīgos darbiniekus.
3. Pilsonisko līdzdalību un sabiedrības integrāciju veicinošo pasākumu Latgales reģiona mazākumtautību NVO (5 pasākumi Latgales reģionā) dalībnieki ( aptuveni 100 personas) būs uzlabojuši savas zināšanas, kas ilglaicīgi veicinās aktīvāku iesaisti pilsoniskās līdzdalības veicinošas aktivitātēs. Tiks veicināta politisko procesu izpratnes paaugstināšana, sekmēta aktīvāka sadarbība ar kopējo NVO saimi. Dalībnieki papildinās savas zināšanas par Latvijas valsti, tās vēsturi un šodienu, par sabiedriski personu tiesībām, pienākumiem un iespējām savu līdzcilvēku labā.
4. Līdzdalība pieredzes apmaiņas pasākumā izglītojošu pieredzes apmaiņas pasākumu "Labdien, Zemgale" sekmēs to dalībnieku informētības palielināšanos par Latgales un Zemgales NVO un pilsoniskās sabiedrības aktualitātēm kopumā. Tiks sekmēta labās prakses pārņemšana un pārnovadu NVO sadarbības attīstība.
5. Projekta noslēguma pasākums/diskusija sekmēs Līvānu novada nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības attīstību. Dalībnieku – 40 Līvānu novada NVO aktīvistu un citu sabiedrības locekļu, līdzdalība pasākumā veicinās abpusēju uzticamības pieaugumu starp NVO un pašvaldību. Tiks aktualizēti problemātiskie jautājumi Līvānu novadā no iedzīvotāju un varas puses.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi sniegs informāciju sabiedrībai par projektu, veicinās projekta un organizācijas atpazīstamību, popularizēs NVO fonda programmu.

Piešķirtais finansējums: 14997,82 EUR / 10 540.53 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/016
Projekta īstenotājs: Biedrība "Baltā māja"
Īstenošanas vieta: Latgales reģions
Īstenošanas ilgums: 01.01.2018.-31.10.2018.
Statuss: Noslēgts līgums
 


Drukāšanas datums: 21.06.21