Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Soli pa solim plānots iepazīstināt sabiedrību a[..]

Soli pa solim plānots iepazīstināt sabiedrību ar diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes dažādajiem izpausmes veidiem un iespējām ar to cīnīties

Logo ESF

Soli pa solim plānots iepazīstināt sabiedrību ar diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes

dažādajiem izpausmes veidiem un iespējām ar to cīnīties

Nākamos 5 (piecus) gadus tiks īstenota sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas kampaņa, lai veicinātu Latvijas sabiedrības toleranci pret sociālās atstumtības riskam pakļautajām un diskriminētajām sabiedrības grupām.

Pēdējā laikā veiktie pētījumi pierāda, ka par spīti ieguldītajam darbam stratēģiju izstrādē un īstenotajām sociālajām kampaņām, kas īslaicīgi ir pievērsušas uzmanību kādai sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas situācijai un aktuālajām problēmām, tolerances un izpratnes par nediskriminācijas principiem rādītāji Latvijā ir vieni no zemākajiem visā Eiropā. Lai virzītos uz priekšu šī jautājuma risināšanā un veicinātu Latvijas iedzīvotāju savstarpējo toleranci, saliedētību un iekļaušanu, nepieciešams īstenot sistemātisku ilgtermiņa aktivitāšu kopumu, kas mērķtiecīgi, soli pa solim iepazīstinātu sabiedrību ar diskriminācijas riskam pakļauto cilvēku grupām, viņu reālo situāciju, skaitu un ikdienas izaicinājumiem.

Lai uzrunātu sabiedrību par nediskriminācijas principiem un sekmētu tolerances un sabiedrības saliedētību starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām, 2018.gada 27.martā Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumu ar SIA "Deep White" par vienotas kampaņas īstenošanu un sistemātisku ilgtermiņa sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu veikšanu.

Laika posmā no 2018. gada līdz 2022. gadam tiks veikti mērķtiecīgi sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi, pievēršot uzmanību tolerances jautājumiem; radot izpratni par diskriminācijas, nevienlīdzīgas attieksmes dažādajiem izpausmes veidiem un iespējām ar to cīnīties; stiprinot diskriminācijas riskam pakļauto personu pašvērtības celšanos un radot izpratni par ikviena indivīda iespējām līdzdarboties iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Atsevišķi katram kalendārajam gadam tiks piešķirta sava tematika, piemēram, 2018. gads tiks veltīts patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, 2019. gads – diskriminācijai etniskās piederības dēļ. Proaktīvās darbībās tiks aicināti iesaistīties visas sabiedrības grupas gan politikas veidotāji, lēmuma pieņēmēji un īstenotāji (valstiskais un nevalstiskais sektors), dažādi sabiedrības pārstāvji (īpaši viedokļu līderi, eksperti un sabiedrībā zināmi cilvēki, darba devēji un jaunieši), kā arī pašas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto grupu personas, jo bieži vien ir manāms diskriminācijas fakta noliegums šo personu vidū, kā arī informācijas trūkums par iespējām lūgt palīdzību un izmantot savas tiesības.

Vienotas kampaņas īstenošanas mērķi, uzdevumi un pasākumi balstīti uz 2017.gadā veiktās sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumu stratēģijas, kurā ir izpētīts esošais sabiedrības informētības un izpratnes līmenis par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem un identificēti efektīvākie mērķa grupu sasniegšanas veidi, kā arī noteikti radošie risinājumi un efektīvākie pasākumi sabiedrības izpratnes paaugstināšanas tolerances un sabiedrības saliedētības veicināšanā.

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi tiek nodrošināti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts: