Sākums > Finansējuma avoti
Kļūda
 • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

sif-jauns-kras


Cieņpilnu dzīvi visiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2018

Meklēt projektus

Projektā "Cieņpilnu dzīvi visiem" paredzēta publikāciju un videomateriālu sērija, kuras mērķis ir pievērst uzmanību problēmām, ar kādām dažādās situācijās sastopas personas ar invaliditāti, un iespējamos risinājumus, veicināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā; vairot plašas sabiedrības izpratni par to, ka ikvienam cilvēkam tiesības uz cieņpilnu dzīvi, un paaugstināt sabiedrības toleranci attieksmē pret personām ar invaliditāti. Uzrunāsim personas ar invaliditāti, kam ir gan citiem noderīga pieredze izglītības un nodarbinātības jomā, kā arī personas, kuras saskārušās ar problēmām, kuras var atrisināt. Sniegsim noderīgu lietišķu informāciju par iespējām iegūt dažāda veida valsts un pašvaldību atbalstu.

'EEZ_FI_2009_2014_PROJ_NR', 'apstiprinasanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_ACCEPT_DATE', 'uzsaksanas_datums' => 'EEZ_FI_2009_2014_CONTRACT_DATE', 'statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATUS', 'projekta_istenotajs' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PROMOTER', 'istenotaja_statuss' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_TYPE', 'sadarbibas_partneris' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROJECT_PARTNER', 'istenosanas_vieta' => 'EEZ_FI_2009_2014_IMPLEMENTATION_PLACE', 'regioni' => 'EEZ_FI_2009_2014_REGION', 'istenosanas_ilgums' => 'EEZ_FI_2009_2014_DURATION_MONTHS', 'att_izmaksas' => 'EEZ_FI_2009_2014_ELIGIBLE_COSTS', 'ksanemtais_grants' => 'EEZ_FI_2009_2014_CO_FINANCING', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala' => 'EEZ_FI_2009_2014_STATE_BUDGET', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums' => 'EEZ_FI_2009_2014_PROMOTER_BUDGET', 'juridiska_adrese' => 'EEZ_FI_2009_2014_LEGAL_ADDRESS', 'telefons' => 'EEZ_FI_2009_2014_PHONE', 'fakss' => 'EEZ_FI_2009_2014_FAX', 'epasts' => 'EEZ_FI_2009_2014_EMAIL', 'www' => 'EEZ_FI_2009_2014_WWW', ); $currency_fields = array( 'att_izmaksas', 'ksanemtais_grants', 'valsts_budzeta_lidzfinansejuma_dala', 'iesniedzeja_finansejums_pasfinansejums', ); $dates = array( 'apstiprinasanas_datums', 'uzsaksanas_datums', ); ?>

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

$text):?> : Array /
: Array
: Array
: Array
: Array
: Array

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

$datums_txt: $datums
"; } echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[4])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; $finansejums=explode("|",$i5); echo "
  "; $esf_privatais_txt=JText::_('ESF_PRIVATAIS'); $esf_publiskais_txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $esf_txt=JText::_('ESF_FONDS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $esf_txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" " && $finansejums[1]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $esf_privatais_txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" " && $finansejums[2]!=" "){ $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $esf_publiskais_txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } elseif ($i6!="|" && $i6!="" && $i6!=" ") { // Granti $txt=JText::_('Pieskirtais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('PIESKIRTAISFINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[4] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } elseif ($i==7) { // Izlietotais finansejums $i8=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[8] );$i9=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[9] ); $valuta2=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[25] ); //ESF if($i8!="|" && $i8!=""){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS'); echo "$txt: "; echo sifHelper::fix_money_format(CCK_GET_ValueFromText($article_text, $fields[7])) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; echo "
  "; $finansejums=explode("|",$i8); if($finansejums[0]!="" && $finansejums[0]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_ESF'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[0], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_0 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[0]); echo "
 • $txt: $finansejums_0 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[1]!="" && $finansejums[1]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_IZMAKSATAIS_PRIVATAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[1], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_1 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[1]); echo "
 • $txt: $finansejums_1 $valuta $second_currency_cost
 • "; } if($finansejums[2]!="" && $finansejums[2]!=" "){ $txt=JText::_('ESF_PUBLISKAIS'); $second_currency_cost = ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price($finansejums[2], $currency, $second_currency) : ''; $finansejums_2 = sifHelper::fix_money_format($finansejums[2]); echo "
 • $txt: $finansejums_2 $valuta $second_currency_cost
 • "; } echo "
"; } else if ($i9!="|" && $i9!="") { // Granti $txt=JText::_('Izlietotais_grants'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } else { // Citi $txt=JText::_('IZLIETOTAIS_FINANSEJUMS'); echo "$txt: "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ) . ' ' . $valuta; echo ($second_currency) ? ' / ' . sifHelper::convert_price(CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[7] ), $currency, $second_currency) : ''; echo "
"; } } else if($i==13 OR $i==14){ $v=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); $vv=explode("T", $v); $uzsaksana=$vv[0]; echo ""; echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo sifHelper::format_dates_in_string($uzsaksana); echo "
"; } elseif ($i==22) { $www=CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[22] ); $www=explode(";",$www); $skaits=count($www)-1; $ii=0; echo ""; echo JText::_($fields[22]); echo ": "; while ($ii<=$skaits) { $www2=$www[$ii]; if (substr($www2,0,4)!="http"){ $www3="http://$www2"; } else { $www3=$www2; } echo "$www3";echo "
"; $ii++; } } else { echo "";echo JText::_($fields[$i]); echo ": "; echo CCK_GET_ValueFromText( $article_text, $fields[$i] ); echo "
"; } } $i++; } ?>

Nr.1 Publikācija (aktivitāte Nr.1 , tēma – "Tu vari , tev izdosies!") laikrakstā "Latvijas Avīze" (30.augusts ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/tu-vari-tev-izdosies/
Nr.2 Publikācija (aktivitāte Nr.4 , tēma – "Kā cilvēks bez veselības traucējumiem spēj iztēloties sevi personas ar invaliditāti vietā? ") laikrakstā "Latvijas Avīze" (21.septembris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/ar-uzbrauksanas-rampu-vien-nepietiek
Nr.3 Publikācija (aktivitāte Nr.3 , tēma – "Ko NVA piedāvā personām ar invaliditāti, lai būtu iespēja iesaistīties darba tirgū? Konkrēti pieredzes stāsti. ") laikrakstā "Latvijas Avīze" (28.septembris ) un portāls LA.lv
https://www.la.lv/motivet-un-iedrosinat-tikt-lidz-darbam
Nr.4 Publikācija (aktivitāte Nr.2 , tēma – "Intervijas ar skolas amatpersonām, pedagogiem, vecākiem par to ,kāds atbalsts pieejams bērniem un jauniešiem ar invaliditāti , lai mācītos vispārizglītojošajā, nevis speciālajā skolā ") laikrakstā "Latvijas Avīze" (18.oktobrī ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/skolasbiedri-klust-lidzcietigaki
Nr.5 Publikācija (aktivitāte Nr.5 , tēma – "Par Alsviķu teritoriālo struktūrvienību, kur apmāca personas ar invaliditāti") laikrakstā "Latvijas Avīze" (31.oktobris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/palidzes-prasmju-pilns-portfolio
Projekta Nr. 2018.LV/MA/015/08 - "Cieņpilnu dzīvi visiem" publikāciju linki portālā LA.lv un ekrānšāviņi no II.posma aktivitātēm.
Nr.6 Publikācija (aktivitāte Nr.6 , tēma – "Personisko asistentu pakalpojumi personām ar invaliditāti") laikrakstā "Latvijas Avīze" (22.novembris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/asistents-personam-ar-invaliditati-kalpo-ka-paligs-un-miesassargs
Nr.7 Publikācija (aktivitāte Nr.5 , tēma – "Sociālie uzņēmumi, kuros strādā personas ar invaliditāti") laikrakstā "Latvijas Avīze" (29.novembris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/kad-biznesa-iegulda-ari-nesavtibu-socialie-uznemeji-ir-konkuretspejigi
Nr.8 Publikācija (aktivitāte Nr.8 , tēma – "ES fonda atbalstītā deinstitucionalizācijas projekta realizācija") laikrakstā "Latvijas Avīze" (20.decembris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/pakalpojumi-par-90-miljoniem
Nr.9 Publikācija (aktivitāte Nr.9 , tēma – "Vai visām personām ar invaliditāti ir pieejami kvalitatīvi tehniskie palīglīdzekļi?") laikrakstā "Latvijas Avīze" (11.janvāris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/visiem-neder-vienadas-kurpes
Nr.10 Publikācija (aktivitāte Nr.10 , tēma – "Kādas ir iespējas sportot personām ar invaliditāti?") laikrakstā "Latvijas Avīze" (24.janvāris ) un portāls LA.lv
http://www.la.lv/aigars-apinis-nevajag-zelot-bet-dot-iespeju-darboties

article->tips) && $this->article->tips == 'foto'): ?>