Начало > Источники финансирования

Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Palīdzot sev palīdzu citiem - kvalitatīvu dzīvi pensionāriem

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Vispārējais mērķis: pensionāru izglītošana, viņu sociālās situācijas uzlabošana, zināšanu un prasmju apguve, kas nodrošinātu tiem iespēju integrēties dzīvē un palielinātu pašnoteikšanās spējas.
Tiešā mērķa grupa ir seniori – personas pensijas vecumā.
Apakšprojekta īstenošanas vieta – Kazdangas pagastā.
Partneris – Kazdangas pašvaldība.
2011. gadā no februāra līdz jūlijam.

Aktivitātes:

 1. Fiziskās aktivitātes, kas palīdzētu fiziskajai attīstībai  un uzlabotu pensionāru veselību. Fizkultūras un komandu sporta nodarbības pensionāriem. Izglītojošas nodarbības par uzturu pensionāru vecuma cilvēkiem. Seminārs „Es un mana veselība”
 2. Garīgās aktivitātes, kas uzlabotu pensionāru subjektīvo pašsajūtu un  savstarpējās attiecības. Atmiņas un orientēšanās  nodarbības. Literārais klubs.
 3. Vides aktivitātes, lai veicinātu sociālos kontaktus, tikšanos ar citiem pensionāriem un piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. Kulinārijas nodarbības. Rokdarbu darināšana.
 4. Informatīvās aktivitātes, kuru rezultātā pensionāri vienmēr būtu informēti,  kas ļautu viņiem būt līdzdalīgiem sabiedrības locekļiem. Preses klubs. Internets „Pasaule, Latvija  manā pagastā”.

Plānotie rezultāti :

 • Pensionāru dzīves pamatapstākļu uzlabošanās.
 • Pensionāru fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanās.
 • Pensionāru saskarsmes un komunikācijas palielināšanās un uzlabošanās.
 • Sinerģijas veidošanās starp pensionāriem un pārējo sabiedrību (pašvaldība un sociāla rakstura valsts institūcijas).
 • Jaunāko ģimenes locekļu apziņas veidošana par to, cik nozīmīgi ir pievērst īpašu uzmanību pensionāru aprūpei un izturēties pret viņiem ar cieņu.
 • Uzlabot pensionāru aprūpē tieši iesaistīto personu izglītības un sagatavotības līmeni.
 • Apakšprojekta gaitā radušās veiksmīgās prakses popularizēšana valsts un privātajās institūcijās, kas ir saistītas ar pensionāriem.


Результаты проекта:

• Trīs mēnešu kursa laikā 16 pensionāri ir apmeklējuši sporta nodarbības, kas ļāvis uzlabot viņu fizisko un psihisko veselību;
• Trīs dienu izglītojošās nodarbībās 18 pensionāri apguvuši teorētiskas un praktiskas iemaņas, kas ļāvis viņiem uzlabot savus uztura un ēšanas paradumus;
• Trīs mēnešu laikā 46 seniori piedalījušies atmiņas un orientēšanās nodarbībās, uzlabojot savas atmiņas un prāta spējas;
• 12 pensionāri piedalījušies literārajā klubā, kura ietvaros organizētas tikšanās ar literātiem, pārrunāti lasīšanas ieradumi un lasāmvielas izvēle;
• 30 pensionāri piedalījušies četrās kulinārijas nodarbībās, kuru laikā apgūtas jaunas dažādu tautu receptes. Pēc nodarbības beigām rīkota degustācija, veicinot dalībnieku sociālās attiecības, saskarsmi un komunikāciju;
• 21 pensionārs piedalījies divu mēnešu rokdarbu darināšanas nodarbību ciklā, kura noslēgumā izveidota izstāde, kas izrādīta Kazdangā un Cīravā;
• 18 pensionāri piedalījušies „Preses kluba" nodarbībās, kurās guvuši iemaņas uzrakstīt presei par apkārtnē notiekošo, padarot ziņu interesantāku;
• Deviņi seniori piedalījušies interneta nodarbībās „Pasaule, Latvija manā pagastā", kur gūtas pamatzināšanas par biežāk lietotajām funkcijām, interneta vietņu struktūru, informācijas meklēšanu u.c.;
• Divu dienu seminārā 35 veco ļaužu pansionāta darbinieki paaugstinājuši kvalifikāciju, apgūstot pensionāru aprūpes paņēmienus un terapijas metodes.

Целевая группа: Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
предоставил финансирование: 17504.50 LVL / 24 906.66 EUR
Освоенное финансирование: 12 465,18 LVL LVL / 17 736.35 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-79
Исполнитель проекта: biedrība "Kopienas Attīstības centrs (KAC)"
Партнер: Aizputes novada Kazdangas pagasta pārvalde
Дата начала проекта: 01.02.2011.
Дата окончания проекта: 31.07.2011.
Место реализации: Kazdangas pagasts
Юридический адрес: Vīlandes 7-16, Rīga, LV-1010
Tелефон: 28209936
Факс: 67325080
Электронная почта:
www: http://www.kaclatvia.blogspot.com