Home > News > News archive > ESF news > Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu a[..]

Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātei "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

Zināmi rezultāti 1.atklātajā projektu iesniegumu atlasē ESF 1.5.2.2.3.apakšaktivitātei "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka ir apstiprināti rezultāti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apakšaktivitātē 1.5.2.2.3. "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 1.atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros. Kopumā projektu iesniegumu atlases ietvaros tika saņemti 25 projektu iesniegumi. Atbalstu savu projektu īstenošanai saņems 14 iesniedzēji – 2 plānošanas reģioni, 5 republikas pilsētas un 7 novada pašvaldības par kopējo summu 273 031,44 LVL. Visi projektu iesniegumi ir apstiprināti ar nosacījumiem.

Atbalstu pēc nosacījumu izpildes un līgumu noslēgšanas saņems:

Iesniedzējs
Projekta nosaukums
Cēsu novada pašvaldība
Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem
Zemgales plānošanas reģions
Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā
Daugavpils novada dome
Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē
Valmieras pilsētas pašvaldība
Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā
Krustpils novada pašvaldība
Krustpils novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai
Salaspils novada dome
Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Rīgas dome
Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos
Rēzeknes pilsētas dome
Rēzeknes pilsētas domes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana projektu vadībā
Jelgavas novada pašvaldība
Jelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā
Rīgas plānošanas reģions
ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā
Ventspils pilsētas dome
Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei
Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā
Ķekavas novada pašvaldība
Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana
Mārupes novada dome
Mārupes novada pašvaldības darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.