esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO sadarbības projekts Jelgavas novada attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība „Valgundes novada attīstība” sadarbībā ar Jelgavas lauku sieviešu biedrību „Zemgalietes” realizē projektu „NVO sadarbības projekts Jelgavas novada attīstībai”:
-lai stiprinātu 45 biedrību biedru rīcībspēju: līdzdalības resursu pārzināšanā, sociālā dialoga veidošanā, sadarbības tīkla izveidē organizācijas ietvaros, ES pieredzē sievietes iesaistei politikā un administratīvajā kapacitātē;
-lai veidotu pamatus NVO un Jelgavas novada pašvaldības veiksmīgai sadarbībai nākotnē. Projekta mērķa grupas ir biedrība „Valgundes novada attīstība” un Jelgavas lauku sieviešu biedrība „Zemgalietes”. Projekta norises vietas ir: Jelgavas novada pašvaldības- Valgundes, Vircavas, Glūdas, Jaunsvirlaukas un Vilces pagastu pārvaldes; Haclohas pašvaldība, Reinzemes-Pfalcas federālā zemē Vācijā. Projekta galvenās aktivitātes ir: apmācības sociālā dialoga veidošanā, sadarbības tīkla veidošana organizāciju ietvaros, ES pieredzes izpēte sievietes lomas palielināšanā pašvaldības darbā, biedrību administratīvās kapacitātes stiprināšana un situācijas izpēte NVO darbībai 2011.gadā un ES līdzekļu piesaistes nākamajam periodam. Projekts ir aktuāls jo sekmēs biedrību aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, sadarbībā ar pašvaldību, kā arī Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu. Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrību rīcībspēja ( veikta mērķa grupas situācijas izpēte- apkopotas un izanalizētas 200 anketas), iegūtas jaunas un kvalitatīvas zināšanas sociālā dialoga veidošanā ( apmācīti 15 biedri), ES pieredzes pārzināšana (7 biedri piedalījušies pieredzes apmaiņā Vācijas pašvaldībā), stiprināta biedrību administratīvā kapacitāte (apmācīti 2 biedrību vadītāji un 2 grāmatveži)un attīstīts dialogs ar pašvaldību, kopīgos uz nākotni vērstos projektos (izstrādāti 2 projektu koncepti). Projektu plānots ieviest 2011.gadā.

Projekta rezultāti: Projektā tika noorganizētas 6 dienu apmācības sociālā dialoga veidošanā, 5 tikšanās- diskusijas par sadarbības tīkla veidošanas iespējām Glūdas, Vilces, Valgundes, Vircavas un Jaunsvirlaukas pagastos, biedrību vadītāji un grāmatveži apmācīt Zemgales kompetenču centrā . Lai veiktu ES pieredzes izpēti sievietes lomas palielināšanā pašvaldības darbā, 7 projekta dalībnieces piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Vācijas Reinzemes- Pfalcas federālās zemes Hasslohas pašvaldībā. Veikta situācijas izpēte NVO darbībai 2011.gadā, sagatavota anketa un aptaujātas 200 lauku sievietes. ES līdzekļu piesaistei nākamajam periodam izstrādātas 2 jaunu projektu koncepcijas. Projekta noslēgumā tika noorganizēts plašs informatīvs seminārs par projekta rezultātiem. Projekta rezultātā tika nostiprināta biedrību rīcībspēja, iegūtas jaunas un kvalitatīvas zināšanas sociālā dialoga veidošanā un attīstīts dialogs ar pašvaldību, kopīgos uz nākotni vērstos projektos.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-02-22
Projekta kopējais finansējums: 17 017.80 EUR / 11 960.18 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 15 826.56 EUR / 11 122.97 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 191.24 EUR / 837.21 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 017.79 EUR / 11 960.17 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 15 826.56 EUR / 11 122.97 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 191.23 EUR / 837.20 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/028
Projekta īstenotājs: Biedrība "Valgundes novada attīstība"
Sadarbības partneris: Jelgavas lauku sieviešu biedrība „Zemgalietes”
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Juridiskā adrese: Celtnieku iela 35, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017
Telefons: 29417971
Fakss: nav norādīts
Statuss: Pabeigts