esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekts piedāvā komplekso risinājumu 2 jaunizveidotajām Krāslavas un Daugavpils novadu pašvaldībām ar augstiem sociālekonomiskās atpalicības rādītājiem pašvaldības kapacitātes stiprināšanai un attīstības tendenču veicināšanai, kurš var kalpot kā piemērs situācijas uzlabošanai citā lauku pašvaldībās. Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar pamatotu un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā arī attīstot sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem. Šis nolūkam tika noteiktas šādas aktivitātes: 1) veikt Daugavpils un Krāslavas novadu Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīzi ar galamērķi identificēt novadu pašvaldību lomu uzņēmējdarbības vides attīstības procesa gaitas veicināšanā un prioritārās ekonomiskā rakstura projektu idejas; 2) organizēt seminārus izpētes rezultātu prezentēšanai interesētiem; 3) organizēt darba seminārus perspektīvo uzņēmējdarbības nozaru attīstības darba grupām ar nolūku pārrunāt problēmu, to risinājumu kopumu un izskatīt pašvaldību iespējas izmantot atbilstošus Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus; 4) organizēt apmācības novadu pašvaldības darbiniekiem inovāciju procesu vadībā un investīciju projektu finansiālās efektivitātes novērtēšanas metodes. Aktivitāšu ieviešanas rezultātā paaugstināsies Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību kapacitāte ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē, kas ļautu Krāslavas un Daugavpils novadu pašvaldībām sasniegt pozīciju, kura ir definēta projekta vispārējā mērķī - apzināta, mērķtiecīga un kvalitatīva līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē lauku teritorijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai. Kā galvenās projekta mērķa grupas būs Daugavpils novada un Krāslavas novada attīstības plānošanas speciālisti, iestāžu darbinieki un novados ietilpstošo pagastu pārvalžu vadītāji. Netiešas mērķgrupas abu novadu iedzīvotāji, uzņēmēji, plānošanas reģiona, biedrību pārstāvji u.c. Projekts tiks realizēts Daugavpils novada un Krāslavas novada teritorijā. Projekta ilgums 5 mēneši.

Project results: Projekta tiešais mērķis - paaugstināt Daugavpils un Krāslavas novadu pašvaldību darbinieku kompetenci aktuālo uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju izpratnē, nodrošinot ar pamatotu un teritoriāli piesaistītu ekonomiskās darbības veicināšanas aktivitāšu kopu, sniedzot zināšanās par inovācijas procesu vadību un ieceru finansiālā izdevīguma vērtēšanu, kā arī attīstot sadarbību ar citiem uzņēmējdarbības vides optimizācijas gaitas spēlētājiem, ir sasniegts. Projektā tika veiktas aktivitātes: 1) Daugavpils un Krāslavas novadu uzņēmējdarbības vides procesu un attīstības iespēju analīze; 2) nooorganizēti izpētes rezultātu prezentācijas semināri 3) noorganizēti darba semināri perspektīvo uzņēmējdarbības nozaru attīstības darba grupām ar nolūku pārrunāt problēmas, to risinājumu kopumu un izskatīt pašvaldību iespējas izmantot atbilstošus Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus; 4) noorganizētas apmācības novadu pašvaldības darbiniekiem inovāciju procesu vadībā un investīciju projektu finansiālās efektivitātes novērtēšanai. Informācija par projektu pieejama mājaslapā www.dnd.lv.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Last change: 2011-12-07
ESF Funding: 20 455.39 EUR / 14 376.13 LVL;
  • ESF Funding: 20 455.39 EUR / 14 376.13 LVL;
Total ESF spent: 20 455.38 EUR / 14 376.12 LVL;
  • ESF spent: 20 455.38 EUR / 14 376.12 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/022
Project Promoter: Daugavpils novada dome
Partner(s): Krāslavas novada padome
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 31.03.2011.
Place of implementation: Daugavpils novada un Krāslavas novada teritorija
Legal address: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Phone: 65476811; 65422231
Fax: 65476810
Status: Pabeigts