Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Atbalsts Rugāju novada domes kapacitātes stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Šī projekta mērķis ir 48 Rugāju novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu darbinieku zināšanu pilnveide aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā un veikt izpēti ar mērķi noskaidrot, kādi pasākumi veicami, lai Rugāju novads būtu pievilcīgs uzņēmējdarbībai, tādejādi veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Rugāju novada domē un sekmējot pašvaldības ilgtspējīgu attīstību. Ar šī projekta palīdzību, Rugāju novada dome plāno 7 mēnešu laikā organizēt 6 apmācību blokus pašvaldības darbiniekiem, lai veicinātu darbinieku iniciatīvu daudzveidību, nodrošinātu darba produktivitāti, kvalitāti un efektivitāti, izmantojot inovatīvu un uz novada attīstību vērstu metožu un risinājumu kompleksu, lai piedalītos Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, kā arī ar konsultantu un uzņēmējdarbības ekspertu palīdzību veikt izpētes pasākumus, lai apkopotu datus par novadam būtiskiem uzņēmējdarbības vides aspektiem un sagatavotu ziņojums par novada resursiem un vides analīzi. Izpētes pasākumi paredzēti ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstības ilgtspējīgu plānošanu. Projekta rezultātā tiks izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei un noslēgumā organizēts seminārs izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai un projekta rezultātu prezentēšana vietējai sabiedrībai, informējot par informācijas pieejamību internetā novada mājas lapā www.rugaji.lv .

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika īstenots apmācību cikls, lai pilnveidotu 53 Rugāju novada pašvaldības darbinieku zināšanas(apmācību tēmas: iepirkumu procedūra (1 diena), prezentācijas māksla (1 diena), praktiskā ES struktūrfondu finansēto projektu vadība (4 dienas), ES struktūrfondu finansēto projekta pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite (2 dienas), dokumentāciju pārvaldība (1 diena), laika menedžments (2 dienas)). Tika izveidots sadarbības tīkls ES struktūrfondu/ citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei - projekta ietvaros tika sagatavoti divi projektu iesniegumi, veikta izpēte un sastādīts ziņojums ar rekomendācijām pašvaldības darbiniekiem investīciju vides uzlabošanai Rugāju novadā, tādējādi veicinot efektīvu publiskās pārvaldes kapacitāti Rugāju novada domē un sekmējot pašvaldības ilgtspējīgu attīstību. Ir organizēts seminārs izpētes rezultātu prezentēšanai un turpinās darbs pie investīciju objektu apstrādes un izvietošanas mājas lapā. Projekta ietvaros tika izveidota darba grupa, kura turpina projektā aizsāktos pasākumus - mājsaimniecību reģistra izveidošana ar detalizētu informāciju par iedzīvotāju nodarbošanos un prasmēm; rīcības plāna izstrāde investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības attīstības stimulēšanai u.c.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-09-28
Projekta kopējais finansējums: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 544.27 EUR / 12 330.18 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/006
Projekta īstenotājs: Rugāju novada dome
Uzsākšanas datums: 01.12.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads
Juridiskā adrese: Kurmenes iela 48, Rugāju novads, LV-4570
Telefons: 645 07245
Fakss: 645 21351
WWW adrese: http://www.rugaji.lv
Statuss: Pabeigts