Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta „Tukuma novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana projektu īstenošanai” mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Tukuma novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Tiešā mērķa grupa ir 40 Tukuma novada, 6 Kandavas novada un 4 Engures novada pašvaldības darbinieki. Labuma guvēji būs 33 608 Tukuma novada, kā arī 8 200 Engures novada un 8 531 Kandavas novada iedzīvotāji. Galvenās aktivitātes ir: - projekta administrēšana; - izpētes veikšana; - iepazīšanās seminārs; - apmācību komplekss; - pieredzes apmaiņas pasākums; - projekta rezultātu izvērtēšana; - noslēguma seminārs; - publicitātes nodrošināšana. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir Tukuma novada Dome. Kā sadarbības partneri ir piesaistītas Engures, Kandavas, Valmieras un Jēkabpils novada pašvaldības. Projekts tiks īstenots Tukuma novadā 8 mēnešu laikā. Rezultātā tiks panākta pašvaldības darbinieku zināšanu paaugstināšana projektu īstenošanā, nodrošinot aktīvu līdzekļu piesaisti pašvaldības attīstībai kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālās, vides aizsardzības un citās jomās, kā arī veicinot dažāda līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju sadarbību.

Project results: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt 40 Tukuma novada pašvaldības darbinieku kvalifikāciju projektu īstenošanā, lai panāktu kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību. Projekta ietvaros tika veikta izpēte par pašvaldības iestāžu, pagasta pārvalžu un aģentūru pieredzi, vajadzībām ES fondu un citu ārvalstu finansējuma apguvē, kuras rezultāti un secinājumi tika prezentēti iepazīšanās seminārā un uz kā pamata tika veidots turpmākais apmācību komplekss. Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties 2 apmācību blokos. 28 apmācību dalībnieki apguva specializēto angļu valodu saistībā ar projektu pieteikumu izstrādi. Turpretī ar projektu īstenošanu saistītās tēmas kā projektu pieteikuma veidlapas aizpildīšanas pamatprincipi, ES fondu projektu vadības specifika, ekonomiskā pamatojuma izstrāde, izdevumu un ieguvumu analīze, risku izvērtēšana, dokumentu noformēšana un lietvedība, iepirkumi, publicitāte un līgumu sastādīšana apguva 97 dalībnieki. 13.darbinieki piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot Jēkabpils un Valmieras pilsētas domi, tādējādi gūstot praktisku pieredzi un iespēju izdiskutēt neskaidros jautājumus saistībā ar lielo projektu realizēšanu, iepirkumiem un publicitātes nodrošināšanu, kā arī praktiski apmeklējot īstenotos infrastruktūras objektus un vietas. Projekta aktivitāšu īstenošana tika pabeigta ar noslēguma pasākumu, kurā tika pārrunāti sasniegtie rezultāti, kā arī notika tikšanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvi, kas informēja par projektu konkursiem un iespējām projektu pieteikumu sagatavošanā. Projekta ietvaros veiktas 3 publikācijas laikrakstā "Tukuma Laiks", regulāri veikta informācijas aktualizācija pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv, kā ari elektroniski sagatavots baneris ar bukletu par projektā apgūtajām apmācību tēmām un dalībnieku aptaujas anketu rezultātiem.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2012-06-29
ESF Funding: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
  • ESF Funding: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
Total ESF spent: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
  • ESF spent: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/034
Project Promoter: Tukuma novada Dome
Partner(s): Valmieras pilsētas pašvaldība,Jēkabpils pilsētas pašvaldība,Kandavas novada dome,Engures novada dome
Start date of project: 01.09.2011.
Project finish date: 30.04.2012.
Place of implementation: Tukums
Legal address: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Phone: +371 63122231
Fax: +371 63107243
www: http://www.tukums.lv
Status: Pabeigts