Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir probācijas programmu (turpmāk – programmu) īstenošanas kvalitātes paaugstināšana. Šīs mērķis tiks sasniegts, izstrādājot programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģiju, veicot programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanu un ieviešot pasākumus programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanai. Projektā ietvaros izstrādāto metodoloģiju savā darbā izmantos 38 Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) teritoriālās struktūrvienības visā Latvijas teritorijā. Apmācībās darbam ar probācijas klientu, efektīvi izmantojot pieejamos resursus un klientorientētas saskarsmes principus, piedalīsies 72 dienesta darbinieki. Vairāk, ka 400 probācijas klientu lietu vadītāji visā Latvijā uzlabos sava darba kvalitāti, strādājot ar probācijas klientiem, izmantojot projektā ietvaros izstrādātus informatīvos izdales materiālus par programmām. Ieguvēji projekta īstenošanā būs vairāk kā 1700 probācijas klienti ik gadā, kuri piedalīsies programmās, kopumā ap 20 000 probācijas klienti ik gadu, kuri tiks labāk informēti par probācijas programmām un varēs pilnvērtīgāk sadarboties ar profesionāli sagatavotiem probācijas darbiniekiem, kā arī sabiedrība kopumā.

Результаты проекта: Par projekta mērķi tika izvirzīta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšana, nodrošinot probācijas klientiem pieejamu un profesionālu probācijas programmu īstenošanu. Projektā sasniegtie rezultāti un to ilgtspējas turpmākā nodrošināšana: 1) Izstrādāta probācijas programmu īstenošanas kvalitātes novērtēšanas metodoloģija, kura projekta laikā tika izmēģināta un pilnveidota. Dienests 2012.gadā plāno ieviest probācijas programmu īstenošanas kvalitātes monitoringa sistēmu, veicot probācijas programmu nodarbību videoierakstu analīzi, kā arī nodarbību vērošanu klātienē (tajās struktūrvienībās, kuras nav nodrošinātas ar videoierakstu ierīcēm) saskaņā ar izstrādāto metodoloģiju, kā arī nodrošinot atpakaļ saiknes sniegšanu programmu vadītājiem, tādējādi veicinot programmu vadītāju profesionālo izaugsmi un probācijas programmu īstenošanas kvalitātes paaugstināšanu. 2) Izstrādāts dienesta darbinieku mācību kurss „Resursu menedžments", kurš paredzēts probācijas klientu lietu vadītājiem, kuri veic uzraudzības funkciju. Mācību kurss projekta laikā tika aprobēts un pilnveidots, iesaistot mācībās 85 dienesta darbiniekus. Mācību saturs un pasnidzēju darbs augsti novērtēti gan no dalībnieku puses, gan no dalībnieku tiešo vadītāju puses. Probācijas programmu nodaļa turpina saņemt pieteikumus dalībai mācībās, kuras jau ir ieplānotas arī 2012.gadā, iesaistot tajos visus probācijas klientu lietu vadītājus, kuri veic uzraudzības funkciju. Šīs darbs būs iespējams, ja dienestam tiks piešķirti finanšu līdzekļi dalībnieku izmitināšanai un ceļa izdevumiem. 3)Projektā organizētas kolēģu konsultācijas probācijas programmu vadītājiem, kurās piedalījās 48 dienesta darbinieki. 4) Izstrādāti 6informatīvie materiāli par probācijas programmām (paredzēti probācijas klientu informēšanai) latviešu un krievu valodā. 5) Aktualizēti un krievu valodā pārtulkoti probācijas programmas „Dzīves skola 2" materiāli probācijas klientiem, kuriem ir nepietiekamas valsts valodas zināšanas. Projekta rezultātā vairāk kā 1500 probācijas klientiem, kuri piedalās probācijas programmās ik gadu tiks vadītās probācijas programmas augstā kvalitātē un ap 20 000 probācijas klienti ik gadu, tiks labāk informēti par probācijas programmām un varēs pilnvērtīgāk sadarboties ar profesionāli sagatavotiem probācijas darbiniekiem, kā arī veiksmīgi iekļauties sabiedrībā kopumā.
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2011-12-12
ESF финансирование: 35 707.57 EUR / 25 095.42 LVL;
  • ESF финансирование: 30 351.42 EUR / 21 331.10 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 356.15 EUR / 3 764.32 LVL;
ESF награждено: 35 707.57 EUR / 25 095.42 LVL;
  • ESF награждено: 30 351.42 EUR / 21 331.10 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/001
Исполнитель проекта: Valsts probācijas dienests
Дата начала проекта: 01.04.2011.
Дата окончания проекта: 30.09.2011.
Юридический адрес: Dzirnavu iela 91, Rīga, LV-1011
Tелефон: 67021138
Факс: 67021139
Cтатус: проект осуществлён