Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Valsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta „Valsts zemes dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana” (turpmāk - projekts) mērķis ir nodrošināt Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) sniegto publisko pakalpojumu augstu kvalitāti to pasūtīšanas/pieņemšanas stadijā līdzsvaroti visās VZD klientu apkalpošanas vietās visā Latvijas teritorijā. Projekta tiešā mērķa grupa ir VZD klientu apkalpošanas speciālisti (turpmāk – KAC speciālisti). Projekta netiešā mērķa grupa ir visi VZD klienti (fiziskas un juridiskas personas). Projekta īstenošanā iesaistīta 1 iestāde – VZD. Projekta īstenošanas teritorija - 5 VZD reģionālās nodaļas un to 27 klientu apkalpošanas vietas visā Latvijā. Projektu paredzēts realizēt 12 (divpadsmit) mēnešu laika. Projekta ietvaros plānots organizēt klientu aptauju, fokusgrupu diskusijas, KAC speciālistu aptauju, lai identificētu galvenās problēmas VZD kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanā, apgūt 2 Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstu VZD radniecīgu organizāciju līdzvērtīgu pieredzi. Projekta ietvaros paredzēts pētīt Eiropas Savienības valstu (Somijas, Lietuvas) VZD radniecīgu organizāciju pieredzi pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā. Iegūto informāciju plānots analizēt un izmantot KAC speciālistu apmācību un kvalifikācijas celšanas materiālu izstrādei. Projekta laikā paredzēts organizēt ārējā lektora vadītus apmācību kursus KAC speciālistiem par kvalitatīvu klientu apkalpošanu un pakalpojumu sniegšanu. Lai nodrošinātu augstu pakalpojumu kvalitāti klientu konsultēšanas un pakalpojumu pasūtīšanas/pieņemšanas stadijā visās 27 VZD klientu apkalpošanas vietās, tiks izstrādāta klientu apkalpošanas elektroniskā rokasgrāmata. Projekta aktualitāti nosaka 2008.gada klientu aptauju dati, kas norādīja uz nepilnīgu un atšķirīgu pakalpojumu kvalitāti klientu konsultēšanas un pakalpojumu pasūtīšanas/pieņemšanas stadijā. Projekta rezultātā visā Latvijā tiks nodrošināta augsta pakalpojumu kvalitāte klientu konsultēšanas un pakalpojumu pasūtīšanas/pieņemšanas stadijā. Tas savukārt pozitīvi ietekmēs klientu apmierinātību ar VZD sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

Projekta rezultāti: Projekta tiešā mērķa grupa ir visi Valsts zemes dienesta 70 klientu apkalpošanas centru speciālisti. Projekta netiešā mērķa grupa ir visi Valsts zemes dienesta esošie un potenciālie klienti, kuri saņems Valsts zemes dienesta pakalpojumus. Projekta ietvaros tika veiktas klientu apkalpošanas centru speciālistu divas aptaujas, kuru mērķis sākotnēji bija iegūt informāciju par problēmām klientu apkalpošanā un pēc tam norvērtēt projekta rezultātus. Savukārt trešā aptauja bija domāta Valsts zemes dienesta klientiem ar mērķi noskaidrot viņu viedokli par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Rezultātā tika noorganizētas 2 klientu fokusgrupu diskusijas - 40 individuālās klientu intervijas, kurās detalizētāk tika iegūta informācija par pakalpojumu kvalitāti un sniegšanas problēmām. Projekta ietvaros VZD izstrādāja divas elektroniskās rokasgrāmatas - klientu apkalpošanas rokasgrāmatu un VZD vienotā stila vadlīnijas. Klientu apkalpošanas rokasgrāmatā ir pieejama visa informācija (skaidrojumi, normatīvie akti, veidlapas u.tml.) par katru VZD sniegto pakalpojumu. Tādējādi ticis ieviests vienota izpratne visiem klientu apkalpošanas speciālistiem par noteikto pakalpojumu. Savukārt vienotā stila vadlīnijas nodrošinās atpazīstamu publisko tēlu sabiedrībā, jo ir izstrādātas veidlapas, vizītkartes, logo, plakātu maketi u.tml.. Pēc projekta noslēgšanās abas rokasgrāmatas visu laiku tiks pilnveidotas. Balstoties uz pirmajās divās aptaujās iegūtajiem datiem klientu apkalpošanas speciālistiem tika veiktas 2 apmācības par klientu efektīvu un kvalitatīvu apkalpošanu un rokasgrāmatu pielietošanu, kuras pabeidza 80 VZD darbinieki.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-11
Projekta kopējais finansējums: 17 954.11 EUR / 12 618.22 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 15 261.00 EUR / 10 725.49 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 693.11 EUR / 1 892.73 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 954.11 EUR / 12 618.22 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 15 261.00 EUR / 10 725.49 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/024
Projekta īstenotājs: Valsts zemes dienests
Uzsākšanas datums: 01.08.2010.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Īstenošanas vieta: 11.novembra krastmala 31, Rīga LV-1050
Juridiskā adrese: 11. Novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050
Telefons: 67038600
Fakss: 67038815
Statuss: Pabeigts