Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību Dabas aizsardzības daļu 55 darbinieku individuālo sniegumu, pilnveidojot iestādes cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu, kā arī nodrošināt DAP sniegto sabiedrības vajadzībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti. Projektu paredzēts realizēt visā Latvijas teritorijā, visās DAP teritoriālajās struktūrvienībās laika posmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada septembrim. Minētajā laika posmā ir paredzēts noskaidrot sabiedrības un pašvaldību viedokli par DAP Dabas aizsardzības daļu darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti, saturu un veidu, veikt attiecīgo darbinieku individuālās kapacitātes novērtējumu un izmantojot iegūto informāciju izstrādāt apmācības programmu. Pēc apmācības programmas izstrādes – īstenot to kā pilotprojektu, pēc kā veikt nepieciešamos uzlabojumus un papildinājumus un izstrādāt pilnīgu apmācības programmu, īstenot to. Izstrādāt attiecīgo darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodiku, kuru var izmantot arī citas iestādes. Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja uzlabot iestādes struktūru un celt tās darbības efektivitāti, maksimāli izmantojot darbinieku zināšanas un prasmes.

Результаты проекта: Projekta sakumā tika noorganizēti 2 semināri, lai Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) reģionālo struktūrvienību darbinieki tiktu iepazīstināti ar projektu un apzinātas darbinieku mācību vajadzības. Tika izstrādāta anketa , lai veiktu aptauju par DAP sniegto sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un sniegšanas veidu, kā arī izstrādāta anketa DAP darbinieku individuālo prasmju novērtēšanai. Pamatojoties uz anketās iegūto rezultātu apkopojuma, tika izstrādāts DAP darbinieku profesionālās pilnveides mācību plāns un noorganizētas apmācības gan kā klātienes lekcijas, gan kā e-studijas. Projekta ietvaros tika izstrādāta arī pakalpojumu novērtēšanas metodoloģija. Projekts deva ievērojamu ieguldījumu DAP sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, projekta gaitā tika identificētas un definētas iekšējās komunikācijas, darba organizācijas un kapacitātes problēmas, kurām daļēji risinājumi tika atrasti jau projekta īstenošanas gaitā, daļai tie tiks rasti tuvākajā laikā. Reģionālo administrāciju darbinieki saņēma plašu apmācību kursu jomās, kurās izjuta vislielāko nepieciešamību paplašināt un padziļināt savas zināšanas un prasmes. Izstrādātā DAP publiskā pakalpojuma novērtēšanas metodika palīdzes arī turpmāk nodrošināt DAP sniegto sabiedrības vajadzībām atbilstošo pakalpojumu kvalitāti.
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2011-12-01
ESF финансирование: 21 431.47 EUR / 15 062.12 LVL;
  • ESF финансирование: 18 216.73 EUR / 12 802.79 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 214.74 EUR / 2 259.33 LVL;
ESF награждено: 21 431.45 EUR / 15 062.11 LVL;
  • ESF награждено: 18 216.73 EUR / 12 802.79 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/027
Исполнитель проекта: Dabas aizsardzības pārvalde
Дата начала проекта: 15.09.2010.
Дата окончания проекта: 14.09.2011.
Юридический адрес: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tелефон: 29269692
Факс: 67509769
Cтатус: проект осуществлён