esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kvalitātes vadība tiesas kancelejā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Projekta mērķis ir pilnveidot trīs Latvijas rajona tiesu kanceleju kvalitātes vadību, pilnveidojot tiesu kanceleju darbības procesus (aptuveni 15 procesi), lai nodrošinātu vienotu, efektīvu un atklātu tiesas apmeklētāju apkalpošanu un dokumentu apriti tiesas kancelejā. Projekta mērķa grupa ir Latvijas pirmā līmeņa – rajonu (pilsētu) – tiesas. Kopējais rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu skaits Latvijā ir 41, taču procesu izstrādē un pilnveidošanā iesaistītas tikai trīs no tām – Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa un Rīgas rajona tiesa. Pārējās tiesās izstrādātos un pilnveidotos procesus paredzēts ieviest vispārējā kārtībā pēc projekta īstenošanas. Projektu īsteno Tiesu administrācija. Projekta īstenošanas vieta ir minētās trīs tiesas. Projektu īsteno pēc tā apstiprināšanas, un tā plānotais ilgums ir četri mēneši. Projekta galvenās aktivitātes ir definēt esošos procesus tiesu kancelejās, veikt to analīzi, izstrādāt pilnveidotos procesus (procesu pilnveidotas shēmas) un ieviest tos minētajās tiesās. Procesi tiesu kancelejās patlaban ievērojami atšķiras atkarībā no katras tiesas kancelejas vadītāju organizatora spējām un izpratnes par procesu vadību. Ar projekta īstenošanu paredzēts procesu nepamatoto dažādību tiesās novērst un paaugstināt tiesu kanceleju darba kvalitāti. Projektu aktuālu padara apstāklis, ka pašreiz katrā tiesas kancelejā darbs tiek organizēts savādāk un tas rada neapmierinātību tiesas apmeklētājos. Tiesas apmeklētāji ir tie, kas galvenokārt saskaras ar tiesas kancelejas darbu un tiem ir jārēķinās ar katras tiesas praksi un tiesas kancelejā pieņemto kārtību. Tiesas kancelejas procesu pilnveidošana nodrošinās tiesas apmeklētāju vienotu, efektīvu un atklātu apkalpošanu un dokumentu apriti tiesas kancelejās. Līdz ar to sagaidāms, ka projekta īstenošana vairos arī sabiedrības uzticēšanos tiesai. Projekta sagaidāmie rezultāti ir tiesu kanceleju 15 pilnveidoti procesi, kas ieviesti projektā iesaistītajās trīs tiesās.

Project results: Projekta īstenošanas rezultātā tika pilnveidoti trīs Latvijas tiesu kanceleju kvalitātes darbības procesi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā un Rīgas rajona tiesā, lai nodrošinātu vienotu, efektīvu un atklātu tiesas apmeklētāju apkalpošanu un dokumentu apriti tiesu kancelejā. Projekta ietvaros tika veikta 20 tiesu kanceleju darbības procesu analīze, optimizējot nepieciešamo procesu skaitu no 20 līdz 13 procesiem, un tālāk veikta šo 13 procesu pilnveide, izstrādātas rekomendācijas esošo normatīvo aktu uzlabošanai, noorganizēts viens noslēguma seminārs 15 tiesu priekšsēdētājiem un tiesu kanceleju vadītājiem par pilnveidotajiem procesiem un izstrādātajām rekomendācijām. Nodrošināta informācija par projektu Tiesu administrācijas mājas lapā www.ta.gov.lv, kā arī ievietota viena publikācija 26.10.2010. portālā www.tiesas.lv . Plānots integrēt projekta ietvaros pilnveidotos tiesu kancelejas procesus Tiesu informācijas sistēmā, tādējādi nodrošinot vienotu dokumentu aprites kārtību un tiesu kanceleju sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu ne tikai projektā iesaistīto 3 tiesu kancelejās, bet tiesu kancelejās visā Latvijā.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Rīga
Last change: 2011-09-05
ESF Funding: 34 707.80 EUR / 24 392.78 LVL;
  • ESF Funding: 29 501.62 EUR / 20 733.86 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 206.18 EUR / 3 658.92 LVL;
Total ESF spent: 34 707.79 EUR / 24 392.77 LVL;
  • ESF spent: 29 501.62 EUR / 20 733.86 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/022
Project Promoter: Tiesu administrācija
Start date of project: 02.08.2010.
Project finish date: 30.11.2010.
Place of implementation: Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa - Abrenes iela 3, Rīga, LV-1050, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa - Daugavgrīvas iela 58, LV-1007, Rīgas rajona tiesa - Aiviekstes iela 5, Rīga, LV-1003
Legal address: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004
Phone: 67063800
Fax: 67063805
www: http://www.ta.gov.lv
Status: Pabeigts