Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and I[..] > Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības proceso[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Inovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.1. sub-measure "Development and Introduction of the Quality Management System"

Search projects
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs ir sagatavojis projektu „Inovācijas ieviešana iestādes pamatdarbības procesos” ar mērķi ieviest efektīvu un visaptverošu plānošanas un atskaitīšanās sistēmu, kas balstīta darbinieku profesionālajā kompetencē, efektīvā klientu vajadzību apzināšanā un apmierināšanā, inovāciju ieviešanas nodrošināšanā visos iestādes procesos. Projekta sagatavošanas posmā ir veikta vispusīga centra darbības izvērtēšana, veicot darbinieku un klientu aptauju, mājas lapas lietojuma un ikgadējās darbinieku novērtēšanas analīzi, kā arī apskatot citus pieejamos datus. Izvērtējot iegūto informāciju, ir identificēti būtiskākie šķēršļi efektīvas KVS ieviešanā – procesu aprakstu trūkums, vājā ārējā komunikācija un ar darbinieku pienākumu veikšanu saistītās problēmas. Tāpēc projekta ietvaros tiek ne tikai izstrādāta kvalitātes vadības sistēma, bet arī ietvertas aktivitātes šo šķēršļu mazināšanai. Šādā veidā plānots nodrošināt ilgtspējīgu KVS darbību. Pamatojoties uz 2009.gada 29.maija MK rīkojumu Nr.357 "Par Izglītības satura un eksaminācijas centra, Valsts jaunatnes iniciatīvu centra un Valsts speciālās izglītības centra reorganizāciju un Valsts izglītības satura centra izveidi" 2. punktu, kas nosaka, ka Valsts izglītības satura centrs ir Valsts jaunatnes iniciatīvu centra tiesību un saistību pārņēmējs, projektu tālāk īstenos Valsts izglītības satura centrs. Projekta tiešā mērķauditorija ir VISC darbinieki un klienti, jo aktivitātes sekmē ne tikai VISC iekšējos procesus, bet arī ārējo klientu vajadzību apmierināšanu. Šādā veidā tiek sekmēta visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, kas nodrošinās efektīvu, kvalitatīvu VISC funkciju īstenošanu. Projekta īstenošana notiek saskaņā ar VISC darbības stratēģiju.

Project results: Projektā veikts Valsts izglītības satura centra (VISC) procesu izvērtējums - notikušas darba grupas sanāksmes, lai sniegtu informāciju vadības sistēmas novērtējumam atbilstoši CAF un ISO 9001 prasībām un izstrādātu rekomendācijas, procesu kartes. Rezultātā izstrādāts kvalitātes vadības pārskats- ziņojums par esošo procesu izvērtējumu un rekomendācijām sistēmas uzlabošanai, pieejami 3 kvalitātes vadības sistēmas procesi, kas dizainēti iGrafx programmā un darbiniekiem pieejami elektroniski intranetā. Izstrādāta kompetenču sistēma personāla novērtēšanai, kas tiks izmantota VISC ierēdņu un darbinieku ikgadējā novērtēšanā, kā arī prasību precizēšanā gadījumos, kad nepieciešams jauns darbinieks. Projektā noticis apmācību semināru cikls par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu un 3 dienu apmācību cikls darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšanai 24 darbiniekiem. Par izstrādāto kompetenču sistēmu apmācīti 9 nodaļu vadītāji. Veikts ārējās komunikācijas audits, kura ietvros sastādīta anketa un veikta ārējo klientu aptauja. Audita rezultātā sagatavotas rekomendācijas ārējai komunikācijai un uzlabojumiem VISC mājas lapai. Savukārt anketu plāno izmantot atkārtotām klientu aptaujām 1 reizi gadā. Projekta ietvaros sagatavotas un izsūtītas 3 preses relīzes, tika ievietota un aktualizēta informācija mājas lapā www.visc.gov.lv par projekta gaitu.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Rīga
Last change: 2011-09-02
ESF Funding: 33 431.97 EUR / 23 496.12 LVL;
  • ESF Funding: 28 417.17 EUR / 19 971.70 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 014.80 EUR / 3 524.42 LVL;
Total ESF spent: 33 431.96 EUR / 23 496.12 LVL;
  • ESF spent: 28 417.17 EUR / 19 971.70 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/032
Project Promoter: Valsts izglītības satura centrs
Start date of project: 01.04.2010.
Project finish date: 31.03.2011.
Place of implementation: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Legal address: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1003
Phone: 67216500
Fax: 67223801
www: http://www.visc.gov.lv
Status: Pabeigts