eea-norway


Biedrības "Zemnieku Saeima" darbības atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- pilnveidot un sakārtot lauksaimniecības nozares normatīvo aktu bāzi atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un lauksaimnieku interesēm;
- uzlabot nosacījumus uzņēmējdarbībai laukos;
- sagatavot priekšnosacījumus veiksmīgai Eiropas Savienības vides prasību ieviešanai lauku saimniecībās;
- informēt un izglītot lauksaimniekus;
- attīstīt lauku un lauksaimniecības NVO;
- celt sabiedrības izpratni par laukiem un lauksaimniecību.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti kopā 25 semināri par dažādiem vides un lauksaimniecības jautājumiem (kopā vairāk kā 700 dalībnieki);
- Sniegtas 853 konsultācijas, sagatavoti un izsūtīti 12 informatīvi apkārtraksti (katrs ~800 eks.);
- Piesaistīti 45 jauni biedri (kopējais biedru skaits - 810);
- Aktīva līdzdalība politikas veidošanas procesā valsts un ES līmenī: sagatavoti 106 rakstiski priekšlikumi par tiesību aktiem un to projektiem, dalība 206 darba grupās, komisijās vai padomēs 10 valsts institūcijās, dalība 30 starptautiskos pasākumos, tai skaitā 8 COPA/COGECA darba grupās;
- Veikti publicitātes pasākumi (26 preses relīzes, sniegtas 186 intervijas radio, TV vai presē, regulāri atjaunota informācija mājas lapā www.zemniekusaeima.lv, 277 reizes viedoklis atspoguļots dažādos masu medijos);
- Veikta aktīva sadarbība ar vietējām un ārvalstu organizācijām: iegūts Latvijas Pilsoniskās alianses biedra statuss, noslēgts trīspusējs nodomu protokols ar Zemkopības ministriju un Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju par sadarbību problēmu risināšanā lauksaimniecības jomā, noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju par bioenerģijas ražošanu, noorganizēts informatīvs brauciens Briseles atašejiem pa Latvijas lauku saimniecībām.
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 24000.00 LVL / 34 148.92 EUR
Izlietotais grants: 21590.01 LVL / 30 719.82 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./1-5/03-2008
Projekta īstenotājs: Zemnieku Saeima
Uzsākšanas datums: 01.01.2008.
Pabeigšanas datums: 31.12.2008.
WWW adrese: http://www.zemniekusaeima.lv
Statuss: Pabeigts