eea-norway


Valmieras novada fonda ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā nodibinājuma darbības programma paredz:
- nodrošināt Valmieras novada fonda darbību kopienu filantropijas jomā, ievērojot valsts likumdošanu un labdarības organizāciju labās prakses standartus un nodrošinot regulārus ziņojumus ziedotājiem un visai sabiedrībai;
- nodrošināt atbalstu sabiedrības vajadzībām, rīkojot projektu konkursus un nodrošinot piešķirto līdzekļu atbilstoša izlietojuma pārraudzību;
- pilnveidot līdzekļu piesaistes un ziedošanas iespēju daudzveidību Valmieras rajona iedzīvotājiem un uzņēmumiem;
- uzsākt darbu ar jauniešu auditoriju kopienu filantropijas jomā;
- uzsākt kopienu filantropijas popularizēšanu Valmieras rajonā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts 1 projektu konkurss (kopējā summa LVL 1500), atbalstīti 4 pieteikumi;
- Noorganizēti 6 semināri par NVO juridiskajiem, administratīvajiem,attīstības un interešu aizstāvības jautājumiem (katrā 19 dalībn.) un 4 semināri par NVO finanšu piesaistes, grāmatvedības un lietvedības jautājumiem (kopā 83 dalībn.);
- 5 Valmieras rajona jaunieši apmācīti kopienu filantropijas jautājumos.
- Paaugstināta biedrības kapacitāte – veikta biroja telpu logu nomaiņa; iegādāts kopētājs, skeneris, printeris; fonda neaizskaramais kapitāls palielināts līdz LVL 10000 (no LVL 1700 gada sākumā).
- Noorganizētas 2 labdarības akcijas ("Skolas soma" un līdzekļu vākšana kāda cilvēka ārstēšanai), kurās kopā piesaistīti vairāk kā LVL 7000.
- Veikti publicitātes pasākumi (13 preses relīzes, 3 ziņas vietējā interneta portālā, 1 raksts vietējā laikrakstā, regulāri atjaunota mājas lapa www.vnf.lv).
- Notikusi sadarbība ar 4 citiem novadu fondiem.
- Noorganizēts 1 pieredzes apmaiņas brauciens (7 dalībnieki) uz 2 Itālijas kopienu fondiem.
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 11879.00 LVL / 16 902.29 EUR
Izlietotais grants: 7165.70 LVL / 10 195.87 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.1./3-6/08
Projekta īstenotājs: Valmieras novada fonds
Uzsākšanas datums: 04.09.2007.
Pabeigšanas datums: 31.12.2007.
WWW adrese: http://www.vnf.lv
Statuss: Pabeigts