eea-norway


Programma SIEVIETEI pilsoniskā sabiedrībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Attīstīt NVO līdzdalības mehānismu politikas plānošanas procesos (diskusiju forums);
- Veicināt sieviešu interešu aizstāvību caur LR Tiesībsargu un citām tiesībsargājošām institūcijām (juridiskās konsultācijas);
- Stiprināt STI, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla un citu NVO, t.sk. ārvalstu, partnerību (diskusija, praktiskā darbnīca, pieredzes apmaiņa);
- Popularizēt STI mērķus, piesaistīt jaunus biedrus un veicināt jaunu NVO dibināšanu;
- Nodrošināt NVO līderu pieredzes apmaiņu un kapacitātes paaugstināšanu (vasaras nometne);
- Izveidot ilgtspējīgus projektu vadības centrus Rīgā un Liepājas rajonā;
- Noorganizēt apmācību ciklu finanšu piesaistes projektu plānošanā un rakstīšanā, uzņēmējdarbības attīstīšanā, personības pilnveidošanā, tiesiskās apziņas paaugstināšanā un nevalstisko organizāciju dibināšanā;
- Noorganizēt speciālistu pieredzes apmaiņu Bavārijā, Vācijā.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizēts diskusiju forums "NVO līdzdalības mehānisma attīstīšana politikas plānošanas procesos" (98 dalībnieki no 40 Latvijas NVO);
- noorganizēta diskusija par NVO kopprojektu attīstību (20 dalībnieki);
- noorganizēta pieredzes apmaiņa par NVO sadarbību ar starptautiskām nevalstiskajām organizācijām (20 dalībnieki);
- noorganizētas izbraukuma izstādes - prezentācijas, lai nodrošinātu Sieviešu tiesību institūta informācijas pieejamību Rīgā un novados (kopā 440 dalībnieki);
- noorganizēta NVO līderu pieredzes apmaiņa un kapacitātes paaugstināšana vasaras nometne (565 dalībnieki);
- noorganizētas 2 praktiskās darbnīcas par NVO darbības plānošanu, vadību, projektu pieteikumu sagatavošanu (katrā 20 dalībnieki);
- sniegtas 48 konsultācijas par sieviešu interešu aizstāvību caur LR Tiesībsargu un citām tiesībsargājošām institūcijām;
- turpināts telpu remonts Liepājā, Bernātos, iegādātas biroja mēbeles, pilnveidota biedrības mājas lapa;
- veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.stinstituts.lv, laikrakstā Kurzemes vārds, citos Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionālajos laikrakstos, sniegts 2 intervijas radio, izveidots 1 sižets TV, izdots buklets (500 eks.), izveidoti suvenīri (2500 nozīmītes, 250 pildspalvas ar STI logo)).
Prioritāte: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26666.00 LVL / 37 942.30 EUR
Izlietotais grants: 23719.92 LVL / 33 750.41 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF1.2./1-12/02-2009
Projekta īstenotājs: Sieviešu tiesību institūts
Uzsākšanas datums: 01.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.sticentrs.lv
Statuss: Pabeigts