eea-norway


Vides aizsardzības kluba darbība un attīstība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO darbības atbalsta programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Atbalstītā biedrības darbības programma paredz:
- Nodrošināt un popularizēt sabiedrisko vides uzraudzību;
- Nodrošināt plašāku sabiedrības informētību un izpratni par sabiedriskajām apspriešanām;
- Nodrošināt VAK dalību sabiedriskajās apspriešanās un Ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) uzraudzībā;
- Nodrošināt VAK dalību un darbību vides komitejās un konsultatīvajās padomēs;
- Nodrošināt darbu pie VAK vides politikas un likumdošanas iniciatīvām un kampaņām;
- Aizsākt vides aizsardzības kustības attīstību Latvijas lauku apvidos;
- Veicināt un noorganizēt vides iezīmjdienu atzīmēšanu;
- Veicināt talku kustības attīstību;
- Nodrošināt VAK darbības attīstību, piesaistot jaunus biedrus, piesaistot papildus finansējumu VAK aktivitātēm un projektiem, nodrošinot VAK darbības publicitāti.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Nodrošināta daudzveidīga vides interešu aizstāvība: dalība 48 valsts un pašvaldību institūciju organizētās ar vides jautājumiem saistītās sanāksmēs; dalība 15 sabiedriskajās apspriešanās; dalība 15 vides aizsardzības iniciatīvās, akcijās un aktivitātēs (protesti, kampaņas, pārgājieni u.c.);
- Noorganizētas 4 talkas un 4 izglītojošas ekskursijas;
- Saņemti 219 zvani uz „Zaļo telefonu” par iespējamiem vides pārkāpumiem, veikta 20 iespējamo vides pārkāpumu gadījumu izmeklēšana, apsekoti 37 atkritumu laukumi;
- Noorganizēta 1 konference;
- Sesavā izveidota jauna Vides aizsardzības kluba nodaļa, 7 apdzīvotās vietās veicināta vides aizsardzības kustības attīstība, iniciētas un konsultētas 4 iniciatīvas grupas;
- Piesaistīti 19 jauni biedri, 20 jauni sabiedriskie vides inspektori (kopā darbojas 34 dabas aizsardzības kontroles sabiedriskie inspektori);
- Sagatavoti un iesniegti 3 jaunu projektu pieteikumi;
- Veikti publicitātes pasākumi (sagatavoti 29 paziņojumi presei, informācija sniegta 9 publikācijās un 18 intervijās. Informācija regulāri publicēta biedrības mājas lapā www.vak.lv.).
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 26498.70 LVL / 37 704.25 EUR
Izlietotais grants: 23848.83 LVL / 33 933.83 EUR
Projekta numurs: 2009.NVOF1.4./1-31/03-2010
Projekta īstenotājs: Vides aizsardzības klubs
Uzsākšanas datums: 01.01.2010.
Pabeigšanas datums: 31.12.2010.
WWW adrese: http://www.vak.lv
Statuss: Pabeigts