eea-norway


Biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" institucionālo kapacitāti, kas ietver biedrības telpu izveidošanu un aprīkojuma iegādi tās darbības nodrošināšanai. Biedrības "Mazsalacas attīstības projekti" darbības ilgtermiņa mērķis ir pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, izglītības, kultūras un veselības veicināšana Mazsalacā un tās apkārtnē, attīstot sadarbību ar vietējām pašvaldībām un citām NVO Latvijā un ārvalstīs, piedaloties NVO politikas veidošanā un piesaistot finansējumu vietējām iniciatīvām valsts mēroga un starptautiskos projektu konkursos.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 1 darbinieks cēlis kapacitāti grāmatvedības kursos, iegādātas biroja mēbeles un biroja tehnika (2 galdi, 2 krēsli, apspriežu galds ar 6 krēsliem, 2 grāmatu plaukti, žalūzijas, 2 datori, fotokamera, projektors, dokumentu iesiešanas iekārta), veikts telpu kosmētiskais remonts, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.biedribamap.lv, presē publicēti 2 raksti.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība,12. Vides aizsardzība,4. Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana,6. Pārrobežu sadarbība,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais grants: 17982.35 LVL / 25 586.58 EUR
Izlietotais grants: 15050.74 LVL / 21 415.27 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./3-8/14
Projekta īstenotājs: Mazsalacas attīstības projekti
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 31.01.2008.
WWW adrese: http://www.biedribamap.lv
Statuss: Pabeigts