eea-norway


"brīvprātīgais.lv" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības "brīvprātīgais.lv" institucionālo kapacitāti, apmācot biedrus, veidojot biedrības publisko tēlu, izveidojot brīvprātīgā darba portālu/ datu bāzi un izglītojot sabiedrību par brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba portālu. Biedrības "brīvprātīgais.lv" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- izveidot un attīstīt portālu www.brīvprātīgais.lv par apjomīgu datu bāzi par brīvprātīgā darba aktivitātēm un projektiem,
- izmantot moderno tehnoloģiju iespējas un virtuālo telpu efektīvākai sabiedrības izglītības un līdzdalības veicināšanai,
- izglītot sabiedrību par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, uzrunājot visas sabiedrības grupas,
- informēt par brīvprātīgā darba iespējām, informēt par brīvprātīgā darba tiesiskajiem pamatiem,
- sekmēt jaunu partneru iesaistīšanos brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti mācībās par komandas veidošanu (20 biedri), datu bāzu veidošanu (3 biedri), prezentāciju veidošanu (5 biedri) un web lapu dizaina veidošanu (3 biedri). Projekta ietvaros uzlabota biedrības mājas lapa www.brivpratigais.lv (ievietota datu bāze par brīvprātīgā darba meklētājiem un piedāvātājiem), izveidotas biedrības vizuālās identitātes vadlīnijas, sagatavotas 2 preses relīzes, internetā ievietotas vairākas ziņas un informatīvi banneri, noorganizēts projekta noslēguma pasākums, TV pārraidīta 1 intervija ar biedrības komunikāciju speciālisti, noorganizēta 1 starptautiska pieredzes apmaiņas vizīte.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 29958.99 LVL / 42 627.80 EUR
Izlietotais grants: 21570.47 LVL / 30 692.01 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./4-5/16
Projekta īstenotājs: brīvprātīgais.lv
Uzsākšanas datums: 01.11.2007.
Pabeigšanas datums: 31.08.2008.
WWW adrese: http://www.brivpratigais.lv
Statuss: Pabeigts