eea-norway


Biedrības "Vecāki Jelgavai" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir biedrības „Vecāki Jelgavai” tehniskās un profesionālās kapacitātes stiprināšana, apmācot biedrus (apgaitas grupas dalībniekus un vadītājus), iegādājoties nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un veidojot biedrības atpazīstamību. Biedrības "Vecāki Jelgavai" darbības ilgtermiņa plāns paredz:
- mācību vides izveidi ģimenei (vecākiem un bērniem kopā),
- brīvprātīgo vecāku kustību stiprināšanu,
- veselībai kaitīgo ieradumu mazināšanu pusaudžu vidū,
- sadarbības stiprināšanu starp biedrību un pašvaldības un valsts institūcijām,
- Jelgavas vecāku apvienības sekmīgās pieredzes integrēšanu citās Latvijas un ārvalstu pilsētās.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros apmācīti 9 apgaitu grupu vadītāji un 31 apgaitu dalībnieks (tēmas - pirmā palīdzība, saskarsmes un konfliktu risināšanas prasmes, pusaudžu vecumposmu raksturojums, tiesiskie aspekti). Projekta ietvaros iegādāts aprīkojums (6 velosipēdi, 4 rācijas, 4 datori, foto kamera, video kamera, projektors, biroja mēbeles), izveidota biedrības mājas lapa www.vecakijelgavai.lv, izveidota 10 min. filma par biedrības darbību, presē ievietotas 3 publikācijas, noslēgts trīspusējs sadarbības memorands ar Jelgavas pašvaldību, Valsts policiju un Tirgotāju asociāciju. Projekta laikā biedrībā pieredzes apmaiņas vizītēs bijuši interesenti no Liepājas, Rīgas, Jūrmalas, Ogres un Lietuvas.
Prioritāte: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 26531.15 LVL / 37 750.43 EUR
Izlietotais grants: 23377.18 LVL / 33 262.73 EUR
Projekta numurs: NVOF2.1./5-1/17
Projekta īstenotājs: Vecāki Jelgavai
Uzsākšanas datums: 01.10.2007.
Pabeigšanas datums: 29.02.2008.
Statuss: Pabeigts