eea-norway


Biedrības "Valgundes novada attīstība" kapacitātes stiprināšana mūžizglītības atbalstam novadā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Capacity Strengthening Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Valgundes novada attīstība" institucionālo kapacitāti, apmācot aktīvistu grupu, labiekārtojot biedrības telpas, iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu, noorganizējot pieredzes apmaiņas vizītes. Biedrības darbības ilgtermiņa plāns 2008.-2011.gadam ir vērsts uz Valgundes novada attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu tajā. Mērķis ir attīstīt pilsonisku sabiedrību, izglītojot biedrus, sekmējot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību.

Project results: Projekta ietvaros organizācijas biedri cēluši kapacitāti angļu valodas mācībās (9 biedri), datorkursos (8 biedri), projektu vadībā (7 biedri) un vācu valodas mācībās (6 biedri). Projekta ietvaros labiekārtotas biedrības telpas un nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, iegādāts aprīkojums (2 datori, kopētājs, TV, printeris, signalizācija, sensoru lampas, projektors, fakss, tāfele un dekoratīvie augi), iegādāta mācību literatūra, abonēti 2 laikraksti un 3 žurnāli, izstrādāts un iesniegts 1 projekta pieteikums, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni, informācija par projektu ievietota presē (8 reizes) un internetā.
Priority: 3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: NGO
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 22083.30 LVL / 31 421.71 EUR
Grant spent: 18108.52 LVL / 25 766.10 EUR
Project number: 2007.NVOF2.2./5-3/12
Project Promoter: Valgundes novada attīstība
Start date of project: 05.01.2008.
Project finish date: 30.04.2009.
Status: Pabeigts