Sākums > Finansējuma avoti

eea-norway


Latvijas "Kustības par neatkarīgu dzīvi" izveide un darbības uzsākšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt jaunas „Kustības par neatkarīgu dzīvi” izveidi Latvijā, apmācot kustības dalībniekus, ekspertus, kā arī bērnu ar smagu invaliditāti vecākus, iegādājoties nepieciešamo biroja tehniku, piesaistot jaunus biedrus un veicot kustības popularizēšanu. Projekta ilgtermiņa plāns paredz:
- iesaistīt cilvēkus ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļus „Kustības par neatkarīgu dzīvi” darbībā, sekmējot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos pilsoniskā sabiedrībā un iesaistīšanos ilgtspējīgā attīstības politikas veidošanā,
- veikt sabiedrības izglītošanu, izpratnes paaugstināšanai par neatkarīgas dzīves iespējamību cilvēkiem ar invaliditāti,
- atbalstīt vietējo iniciatīvu rašanos reģionālā līmenī.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros izveidota jauna cilvēku ar invaliditāti organizācija "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi", izglītoti 134 potenciālie jaunveidotās kustības dalībnieki, sagatavoti 25 neatkarīgas dzīves eksperti, aktivizēti un motivēti darbībai jaunajā kustībā 70 cilvēki ar invaliditāti, vecāki, kuri audzina bērnus ar smagu invaliditāti, speciālisti un sabiedrības pārstāvji. Projekta ietvaros iegādāta biroja tehnika (dators, printeris), piesaistīti 56 jauni biedri (cilvēki ar invaliditāti), internetā ievietotas 6 publikācijas, informācija sniegta arī TV (3 reizes) un radio (1 reizi).
Prioritāte: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība,3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 32595.88 LVL / 46 379.76 EUR
Izlietotais grants: 25632.37 LVL / 36 471.58 EUR
Projekta numurs: 2008.NVOF2.3./1-3/02
Projekta īstenotājs: biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO""
Uzsākšanas datums: 13.01.2009.
Pabeigšanas datums: 31.12.2009.
WWW adrese: http://www.sustento.lv
Statuss: Pabeigts