Home > Sources of funding

eea-norway


Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrācijai izglītības sistēmā un sabiedrībā

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām reintegrāciju izglītības sistēmā, nodrošinot viņu kļūšanu par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem un izveidojot jaunas inovatīvas iespējas šo bērnu attīstībai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām nepieciešamo starpdisciplināro ikdienas un krīžu palīdzību,
- Nodrošināt jauniešu – brīvprātīgo iesaisti jaunāko bērnu pārraudzībā un atbalstīšanā, veidojot ilgtermiņa vienaudžu sadarbību un komunikāciju,
- Nodrošināt speciālistu apmācību un sagatavošanu darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- ģimenes atbalsta centrā sniegtas individuālās konsultācijas vecākiem un interesentiem,
- reizi trijos mēnešos noorganizētas tikšanās ar bērnu – projekta dalībnieku vecākiem,
- izstrādāta jauniešu atbalsta programma „Lielie Brāļi / Māsas” un noticis apmācību cikls jauniešiem,
- izstrādāta un ieviesta apmācību programma Ģimenes atbalsta centrā,
- izstrādāta rokasgrāmata speciālistiem darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām,
- CD ar rokasgrāmatu un programmas „Lielie Brāļi / Māsas” kopsavilkumu izplatīts visām skolām,
- Vidzemes mēroga speciālistu konference par projektu un iespējām, kā paplašināt bērna ar īpašām vajadzībām iespējas mūsdienu sabiedrībā (10 organizāciju/iestāžu pārstāvji),
- veikti publicitātes pasākumi (publikācijas presē un internetā).
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,3.1. Izglītība,3.3. Sabiedrības integrācija,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Children
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Vidzeme Region
Grant awarded: 37617.67 LVL / 53 525.12 EUR
Grant spent: 31975.00 LVL / 45 496.33 EUR
Project number: 2008.NVOF3.3./1-24/01
Project Promoter: Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja
Partner(s): Valkas ģimnāzija
Start date of project: 13.01.2009.
Project finish date: 01.12.2010.
www: http://www.redcross.lv
Status: Pabeigts