sif-jauns-kras


Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010"

Поиск проектов

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Projekta specifiskie mērķi ir:

Specifiskais mērķis

Specifiskā mērķa formulējums

SM 1:

Nodrošināt NVO, iedzīvotājiem un pašvaldībām metodisko, konsultatīvo, izglītojošo un informatīvo atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā Latgales plānošanas reģionā.

SM 2:

Nodrošināt infrastruktūru NVO un iedzīvotāju neformālo grupu darbībai.

SM 3:

Veicināt pilsoniskās sabiedrības formālu vai neformālu iniciatīvu attīstību.

Projekta mērķi dod ieguldījumu grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010” mērķa - attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kas darbojas savu un sabiedrības mērķu labā – sasniegšanā. Projekta mērķa sasniegšanai plānotas projekta aktivitātes, kas atbilst Nolikuma obligāto aktivitāšu prasībām (Nolikuma 2.3.1.punkta 1.aktivitāte), tajā skaitā aktivitātes, kas nodrošina NVO, iedzīvotājiem un pašvaldībām metodisko, konsultatīvo, izglītojošo un informatīvo atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā plānošanas reģionā, kā arī nodrošina infrastruktūru iedzīvotāju neformālo grupu un NVO darbībai, kā arī aktivitātes, kas atbilst Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes noteiktajai prioritātei - pilsoniskās sabiedrības formālu vai neformālu iniciatīvu (iedzīvotāju forums, kopienu fondu kustība, iedzīvotāju interešu grupu) popularizēšana un attīstības veicināšana ar mērķi mobilizēt iedzīvotāju resursus un veicināt vietējā līmeņa līdzdalību (Nolikuma 2.3.1.punkta 2.aktivitātes 2.daļa).

Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nodrošina projekta mērķa sasniegšanu, realizējot 8 galvenās projekta aktivitātes:

Aktivitāte

Aktivitātes formulējums

Atbilstība specifiskajam mērķim (SM)

Aktivitāte 1:

Reģiona NVO kapacitātes stiprināšana (bezmaksas konsultatīvais, metodiskais, informatīvais atbalsts, telpu un sekretariāta atbalsts NVO, iedzīvotājiem, pašvaldībām pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos)

SM1, SM2

Aktivitāte 2:

Konsultācijas un apmācības

SM1

Aktivitāte 3:

Informācijas apkopošana un izplatīšana

SM1

Aktivitāte 4:

NVO sadarbība reģionā

SM3

Aktivitāte 5:

Sadarbības veicināšana starp reģiona NVO, pašvaldībām, valsts institūcijām

SM3

Aktivitāte 6:

Reģiona NVO iesaistīšanās NVO sadarbības tīklos

SM3

Aktivitāte 7:

Pilsoniskās sabiedrības formālu vai neformālu iniciatīvu popularizēšana

SM3

Aktivitāte 8:

brīvprātīgā darba popularizēšanas un mērķtiecīgas attīstības pasākumu īstenošana un atbalstīšana;

SM3

Projekta iesniedzējs biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un sadarbības partneri, ”Preiļu NVO atbalsta centrs” un ODIN/VITA, veic Latgales plānošanas reģiona attīstībai nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojoties Latgales plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību. Visi partneri ir vienojušies par partnerību, pienākumu un atbildību sadalījumu projekta aktivitāšu ieviešanai un projekta mērķa sasniegšanai. Projekta aktivitātes notiks visā plānošanas reģiona teritorijā.

Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 14 154.00 LVL / 20 139.33 EUR
Номер проекта: 2010.LV/05
Исполнитель проекта: Biedrība ”Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”
Партнер: Preiļu NVO centrs,
Sociālo brīvprātīgo biedrība „ODIN/VITA”
Юридический адрес: Parādes iela 1-314, Daugavpils, LV-5401
www: http://www.nvoc.lv
Дата утверждения: 11.06.2010.
Период проетка: 11.06.2010.-20.11.2010.