esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Alsungas novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir Alsungas novada pašvaldības cilvēkresursu attīstība, paaugstinot Alsungas novada pašvaldības kapacitāti, lai veicinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa Alsungas novada pašvaldība. Projekts tiks realizēts 6 mēnešu laikā kopš tā uzsākšanas brīža. Kā galvenās projektā iekļautās aktivitātes ir pētījumu aktivitāšu veikšana un apmācību kursu organizēšana. Projekta rezultātā tiks risināta problēma - paaugstināta nepietiekamā Alsungas novada pašvaldībā strādājošo darbinieku kvalifikācija ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Projekta rezultātā ir plānots panākt novada kapacitātes pieaugumu projektu vadībā un realizācijā par 25 %. Darbiniekiem būs pieejami metodiskais materiāli projektu realizēšanai, tiks izstrādāts jauns projekta pieteikums ESF aktivitātei, un pieaugs 33 novada pašvaldības darbinieku aktivitāte un kvalitāte projektu izstrādes un realizācijas jomā.

Project results: Veiksmīgi īstenotas projektā plānotās aktivitātes - projekta īstenošanas laikā izstrādāti 2 pētījumi – Pētījums „Atbalsta piesaistes iespēju izvērtējums un darba plāns” un pētījums „Esošās situācijas analīze ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē”, kā arī sagatavotas un novadītas abu pētījumu prezentācijas. Veikta 33 mērķa grupas dalībnieku aptauja 2 reizes, kā arī sagatavota šo aptauju analīze. Noorganizēts viens 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltinavas novada domi. Veiktas apmācības: “ES fondi un citas programmas – to būtība, pieejamība”, “ES fondi un citas programmas – pieteikumu sagatavošana”, “Lietvedība”, “Iepirkumi”. Projekta īstenošanas laikā reģionālajā laikrakstā "Kurzemnieks" ievietotas 2 publikācijas, kā arī publikācija Alsungas ziņās. Informācija par projektu ievietota mājas lapā www.alsunga.lv, semināru un pētījumu materiāli ievietoti mājas lapā www.alsunga.lv.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Kurzeme Region
Last change: 2012-11-07
ESF Funding: 30 662.89 EUR / 21 550.00 LVL;
  • ESF Funding: 30 662.89 EUR / 21 550.00 LVL;
Total ESF spent: 30 662.88 EUR / 21 549.99 LVL;
  • ESF spent: 30 662.88 EUR / 21 549.99 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/067
Project Promoter: Alsungas novada dome
Start date of project: 01.03.2012.
Project finish date: 31.08.2012.
Place of implementation: Alsungas novada pašvaldība
Legal address: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
Phone: 29196396
Fax: 63351447
www: http://www.alsunga.lv
Status: Pabeigts