esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, III kārta

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis ir paaugstināt Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības darbinieku kapacitāti efektīvu, mūsdienīgu, nelineāru prezentāciju veidošanā, lai veicinātu iedzīvotāju, komersantu, nevalstisko organizāciju un citu sabiedrības locekļu informētību par esošo Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanu, vienlaikus veicinot turpmāko sadarbību papildu finansējuma piesaistē jaunu investīciju projektu īstenošanai. Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu apguve būtiski uzlabo pašvaldības iespējas īstenot dažādus sabiedrībai nozīmīgus projektus. Lai sabiedrība uzzinātu par veiktajiem ieguldījumiem pilsētas un novada attīstībā, būtiski ir sniegt pašvaldībā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, kā arī pārējiem interesentiem vizuāli bagātīgu, visaptverošu un viegli uztveramu informāciju par īstenotajiem projektiem, piesaistītajiem finanšu resursiem un to nozīmīgumu pilsētas un novada attīstībā. Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, projekta ietvaros plānotas šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana; 2. Apmācību organizēšana par šādām tēmām: 2.1. „Efektīvi un mūsdienīgi prezentāciju veidošanas rīki”; 2.2. „Foto un video materiālu pielietošana prezentāciju noformējumā, prezentāciju dizaina un krāsu izvēle”; 3. Informatīva prezentācijas materiāla izveide par Ventspils pilsētu un novadu video formātā; 4. Projekta rezultātu izvērtēšana; 5. Publicitātes nodrošināšana. Projekta tiešā mērķa grupa ir Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības algoti darbinieki, kuru kompetencē ietilpst sabiedrības informēšana, pašvaldības un tās ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguves rezultātu prezentēšana iedzīvotājiem, uzņēmējiem, kā arī citu pašvaldību pārstāvjiem. Projekta gala labuma saņēmēji ir sociālie partneri un sabiedrība kopumā - Ventspils pilsētas un novada pašvaldības iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un citi sabiedrības locekļi, kuri izmanto pašvaldību kā dzīves un komercdarbības telpu – projekta rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju informētība par ES fondu ieguldījumu pašvaldību attīstībā un vides kvalitātes uzlabošanā. Projekta īstenotājs ir Ventspils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību. Projekts tiks īstenots Ventspils pilsētas pašvaldībā. Plānotais projekta ieviešanas laiks ir 10 mēneši.

Project results: Projekta mērķis paaugstināt pašvaldību darbinieku kapacitāti efektīvu, mūsdienīgu prezentāciju veidošanā, lai veicinātu sabiedrības informētību un paplašinātu iespējas papildus finansējuma piesaistē ir sasniegts, īstenojot apmācību aktivitātes, kuru rezultātā radīti priekšnoteikumi kompetentas un kvalitatīvas informācijas sniegšanai un labās prakses demonstrēšanai publiskās pārvaldes iestādēm, komersantiem, NVO un iedzīvotājiem par pašvaldības īstenotajiem projektiem, piesaistot ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu līdzfinansējumu. Ventspils pilsētas un novada pašvaldību darbiniekiem organizētas apmācības: "Efektīvi un mūsdienīgi prezentāciju veidošanas rīki", "Foto un video materiāla pielietošana prezentāciju noformējumā, prezentāciju dizaina un krāsu izvēle", "Efektīvas komunikācijas prasmju un klientu apkalpošana". Projekta ietvaros sagatavots prezentācijas materiāls "Ventspils pilsēta un novads 2012", kas papildinās pašvaldības iespējas komunikācijā ar sabiedrību (pieejams FS mājas lapas apmeklētājiem, tiks izmantots pašvaldības pieredzes apmaiņas aktivitātēs). Projekts kopumā vērsts uz mērķa auditorijas izglītošanu komunikāciju jomā un sabiedrību informējoša materiāla par pašvaldību sagatavošanu, respektīvi, īstenojot šo projektu tiek veicināta sabiedrības informēšanas prioritātes īstenošana šobrīd un arī nākotnē.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Kurzeme Region
Last change: 2013-04-10
ESF Funding: 26 695.37 EUR / 18 761.61 LVL;
  • ESF Funding: 26 695.37 EUR / 18 761.61 LVL;
Total ESF spent: 26 695.36 EUR / 18 761.61 LVL;
  • ESF spent: 26 695.36 EUR / 18 761.61 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/104
Project Promoter: Ventspils pilsētas pašvaldība
Partner(s): Ventspils novada pašvaldība
Start date of project: 01.04.2012.
Project finish date: 31.01.2013.
Place of implementation: Jūras iela 36, Ventspils
Legal address: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Phone: 63601190
Fax: 63601118
www: http://www.ventspils.lv
Status: Pabeigts