sif-jauns-kras


Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012”

Search projects

Latgales NVO resursa centra ilgtermiņa mērķis, līdzīgi, kā citiem Resursu centriem, ir sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību un tās locekļu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Īstermiņa (2012. gada) uzdevumi:

  1. Sekmēt informācijas pieejamību par Latgales NVO sektora darbu un aktivitātēm reģiona NVO un citiem interesentiem, rīkojot informatīvās kampaņas, forumus, sadarbojoties ar pašvaldību sabiedrisko attiecību darbiniekiem un masu medijiem, kā arī sekmēt kopienu filantropijas attīstību konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā.
  2. Piedalīties Latgales plānošanas reģiona teritorijā notiekošajās dažādās darba grupās.
  3. Nodrošināt infrastruktūras pakalpojumus reģiona NVO vajadzībām.

Projektā paredzēts izmantot gūto pieredzi un zināšanas pilsoniskas sabiedrības veidošanas un attīstīšanas jautājumos, veicināt iedzīvotāju izpratni par pilsoniskās sabiedrības nozīmi ikdienā – dzīves kvalitātes celšanā un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Projekta iesniedzējam un sadarbības partneriem ir ievērojama pieredze semināru un apmācību nodrošināšanā, konsultāciju sniegšanā, forumu rīkošanā, kur piedalās dažādu nacionālo minoritāšu, vecumu un nozaru pārstāvji, kas veicina iedzīvotāju integrāciju un toleranci, kas ir īpaši svarīgi Latgales reģionā, kā arī tiek nodrošināta vienlīdzības, līdztiesības pieeja un nediskriminējoša attieksme.

Projekta ietvaros visa reģiona NVO un sabiedriski aktīviem iedzīvotājiem dos iespēju iesaistīties vietējai sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā (aktivitātes Nr.: 1; 8), saņemt informāciju un iesaistīties filantropijas kampaņās, kā arī sadarbībā ar pašvaldībām iesaistīties brīvprātīgo kustībā (akt.:2).Projekta ietvaros notiks , līdz šim reģionā lielākā NVO datubāzes apkopošana (akt.Nr.1), kā arī nozīmīga informēšanas un konsultēšanas kampaņa (akt.Nr.4,6) un iespēja piedalīties 3 pieredzes apmaiņas braucienos pie citiem ārpus Rīgas NVO Resursu centriem Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē, kuru darbības joma ir līdzīga.

Amount of Grant Awarded: 4000,00 LVL / 5 691.49 EUR
Project number: 2012.LV/4-1/04
Project Promoter: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Partner(s): biedrība "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs"; nodibinājums "Latgales nevalstisko organizāciju fonds"
Start date of project: 01.06.2012.
Project finish date: 15.11.2012.
Place of implementation: Latgales plānošanas reģions
Legal address: Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
www: http://www.nvoc.lv
Duration of the project: 01.06.2012.- 15.11.2012.