sif-jauns-kras


RaDI - radošas daudzpusīgas iespējas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Поиск проектов

Projekta „RaDI – radošas daudzpusīgas iespējas” ideja ir veicināt starpkultūru dialogu starp atšķirīgu kopienu jauniešiem, kas nereti ļoti maz zina par otras puses ikdienu, interesēm un problēmām.

Mērķa grupas ir pilsoniski aktīvi dažādu tautību bērni un jaunieši, kuri vēlas padziļināt zināšanas un pieredzi par citu tautu kultūru un tradīcijām, radoši darboties radošajās nodarbībās un līderības nodarbību ciklā.

Projektu plānots īstenot trijos plānošanas reģionos – Rīgā, Vidzemē (Valkā) un Kurzemē (Liepājā).

Projekta ietvaros tiek plānotas 4 galvenās aktivitātes – pieredzes apmaiņas nometne (Valkā), līderības un radošo nodarbību cikli (Valkā, Rīgā, Liepājā), kā arī projekta noslēgumā – Jauniešu forums – konference (Liepājā).

Katra aktivitāte pati par sevi ir daļa, lai veicinātu bērnu un jauniešu savstarpējo saprašanos un savstarpējo dialogu, attīstītu līderības spējas un radošumu kādā no piedāvātajiem netradicionāli nodarbību cikliem.

Projekta rezultātā iesaistītie bērni un jaunieši atklās dažādu kultūru vērtības, tiks veicināta etnisko minoritāšu integrācija, vienlaikus arī stiprināta identitātes nezaudēšana un izpratne par mazākumtautību kultūras bagātībām.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 7000,00 LVL / 9 960.10 EUR
Номер проекта: 2012.LV/SP/31/07
Исполнитель проекта: Biedrība "Attīstības centrs ģimenei"
Партнер: Valkas ģimnāzija, Liepājas 8.vidusskola