Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Impulss nākotnei

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt dažādu tautību bērnu un jauniešu sadarbību, pilsonisko līdzdalību un piederību savai pilsētai un valstij, mērķtiecīgi kopā darbojoties, iepazīstot un popularizējot dažādu etnisko grupu kultūras elementus.

Projekta mērķa grupa ir dažādu (vismaz sešu) etnisko grupu bērni un jaunieši vecumā no 14 līdz 20 gadiem no diviem plānošanas reģioniem -Zemgales un Latgales. Mērķa grupas skaits kopā ir vismaz 100 skolēni, kas mācās dažādās Jēkabpils un Līvānu izglītības iestādēs.

Galvenās projekta aktivitātes ir dažāda veida vismaz 15-18 izglītojoši ārpusskolas pasākumi dažādu etnisko grupu jauniešiem savstarpējai iepazīšanai, pārstāvēto etnisko grupu kultūras izzināšanai un jauniešu nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai un pašapziņas paaugstināšanai: „Brīvdienu akadēmijā” , kas ietver 5 dažādu aktivitāšu kopu, sociālās atmiņas attīstības veicinošu pasākumu kopa (iedzīvotāju atmiņu pierakstīšana, video veidošana u.c.), sporta, dažādu tautu deju pasākums u.c.

Paredzamie rezultāti ir:

  1. iesaistīti 100 mērķa grupas jaunieši tolerances un izaugsmes kustībā, veicināta jauniešu līderu kustība projekta ideju izplatībai,
  2. mērķa grupa piedalījusies un apguvusi sadarbības prasmes vismaz 10 dažāda veida izzinošos ārpusskolas pasākumos,
  3. veicināta mērķa grupas demokrātiskā līdzdalība un sadarbība, izzinātas un stiprinātas vismaz 6 etnisko grupu identitātes,
  4. mērķa grupas skolēni apguvuši vairākus veiksmīgus kopīgas darbošanās veidus un

Projekta rezultātu ilglaicībai kopā ar iesaistītajām skolām, izglītības nodaļām un citiem sadarbības partneriem tiks popularizēta labā prakse un izstrādātas un izplatītas rekomendācijas izglītības iestādēm un etniskajām NVO par sadarbības veicināšanas nozīmi un iespējām sadarbību starp dažādu tautību skolēniem un šo kultūru, vēstures un valodas zināšanu apguvi.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 6978,19 LVL / 9 929.07 EUR
Project number: 2012.LV/SP/65/08
Project Promoter: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Partner(s): Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jēkabpils 2.vidusskola