Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Veselības maratons

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Поиск проектов

Projekta mērķis ir, iesaistot skolēnus no izglītības iestādēm ar latviešu un krievu mācībvalodu neformālās izglītības veselības veicināšanas aktivitātēs, sekmēt savstarpēju iepazīšanos un sadarbības prasmju attīstību, kopīga darba pieredzi, vienlaikus rosinot meklēt atbildes uz kopīgi aktuāliem jautājumiem.

Projekta ideja – ar dalībniekus iesaistošu un izpratni par personīgo atbildību un iespējām sekmēt savu veselību vecinošu aktivitāšu palīdzību, iesaistīt latviešu un mazākumtautību skolu 9.-12.klašu audzēkņus kopīgā darbu un sekmēt sadarbības prasmju attīstību. Vienlaikus stiprinot prasmes un veidojot attieksmi par veselīgu dzīvesveidu un personīgo atbildību par savas veselības veicināšanu.

Projekta dalībnieki: biedrība „Papardes zieds” un 4 skolas, no kurām 2 ir ar mazākumtautību mācību valodu programmu. 2 skolas ir no Latvijas ziemeļu daļas – Strenčiem un Sedas, citas 2 – no Latvijas rietumiem – Liepājas. Projekta aktivitātes notiks gan šajās skolās, gan arī Rīgā.

Galvenās aktivitātes:

  1. Maratona nolikuma izstrāde. Konkursa ideja ir iekļaut dažādus 5 cilvēku komandā veicamus uzdevumus, kas saistīti ar veselības veicināšanas jautājumiem un kuru izpildei nepieciešamas gan zināšanas, gan informācijas meklēšanas prasmes, gan sadarbība ar citiem savas un otras projekta skolas (citas mācību valodas) skolēniem, gan resursu plānošanas prasmes.
  2. Gatavošanās skolās un konkurss skolās. Katras pašvaldības otra skola sagatavos uzdevumu un pārstāvji piedalīsies vietējā skolas konkursā, piedalās arī PZ darbinieki un brīvprātīgie.
  3. Fināla pasākums Rīgā (dalībnieku prezentācijas, dalībnieku gatavotu cienastu degustācija, veselības stafetes, konkursi viktorīnas). Piedalās visi projekta partneri – komanda 5 dalībnieki un 2 pedagogi no katras skolas, PZ darbinieki un brīvprātīgie. Kopīgas izaicinājumu un pieredzes izglītības aktivitātes, kuras kopā ar projekta darbiniekiem būs izstrādājuši pieredzes izglītības speciālisti.
  4. Projekta izvērtēšana. Tā kā šī būs jauna pieeja integrācijas un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā, tad tiks veikta projekta izvērtēšana, kuras mērķis noskaidrot gan šīs pieejas iespējamu atkārtošanu ar citu skolu iesaistīšanu, gan arī turpmāku šī projekta partneru sadarbību. Izvērtēšanā tiks iesaistīti gan piedalījušies skolēni, gan arī partnerskolu pedagogi.
  5. Projekta publicitāte un vadība.

Projektā plānots iesaistīt vairāk kā 100 skolēnu.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 6258,47 LVL / 8 905.00 EUR
Номер проекта: 2012.LV/SP/20/09
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija „Papardes zieds”"
Партнер: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Liepājas 8.vidusskola, Strenču novada vidusskola