Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Mēs vienā straumē - Мы в одном течении

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Ārpusskolas pasākumu programma 2012

Search projects

Projekta mērķi: Veicināt sadarbību starp dažādu tautību skolēniem, popularizējot latviešu valodu un kultūru mazākumtautību skolēnu vidū. Informēt latviešu skolēnus par mazākumtautību kultūru. Iesaistīt vairāku etnisko grupu, no kurām viena ir latvieši, bērnus un jauniešus dažādās aktivitātēs. Sekmēt sabiedrības saliedētību un nacionālās identitātes stiprināšanu, skaidrojot Latvijas kultūrvēstures attīstību un nacionālās vērtības. Mērķa grupa ir 7 dažādu tautību skolēni vecumā no 7-18gadiem, kas mācās 4 plānošanas reģionu 5 skolās. Projekts īstenots Latvijā: Aknīstē, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī, Tukumā. Projekta galvenās aktivitātes : ievada seminārs „Novadu kultūrvēsturiskais mantojums-mūsu bagātība” (30 dalībnieki, no kuriem 25 skolēni un 5 skolotāji), radošo darbu konkurss „Manas Latvijas tautu pūra lāde ” 5 skolās (līdz 1775 skolēniem), konkursa izvērtējuma pasākums Lāčplēša dienā „Mēs kopā vienā straumē-Mы в одном течении” ar 5 radošajām darbnīcām un skolēnu koncertu (piedalās 136 skolēni, 5 skolotāji) projekta metodiskā materiāla sagatavošana un ievietošana virtuālajā enciklopēdijā „Aknīstes novads laiku lokos”, projekta „Mēs kopā vienā straumē-Mы в одном течении” bukleta sagatavošana, izdošana, pavairošana un publicitātes nodrošināšana. Plānotie rezultāti. Veicināta sadarbība starp 7 dažādu tautību līdz 1775 skolēniem, no tiem klātienes aktivitātēs Aknīstē iesaistīti 25 skolēni ievada seminārā, 136 skolēni izvērtējuma pasākumā, popularizējot latviešu valodu un kultūru mazākumtautību skolēnu vidū. Stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā, lokālā un eiropeiskā identitāte, veicināta kultūras un sociālās atmiņas attīstība. Vairāku etnisko grupu, no kurām viena ir latvieši, bērni un jaunieši iesaistīti dažādās aktivitātēs. Sekmēta sabiedrības saliedētība un nacionālās identitātes stiprināšana, skaidrojot Latvijas kultūrvēstures attīstību un nacionālās vērtības.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 6063,27 LVL / 8 627.26 EUR
Project number: 2012.LV/SP/07/12
Project Promoter: Biedrība „Manai mazpilsētai Aknīstei”
Partner(s): Jēkabpils 2.vidusskola, Aknīstes vidusskola, Gulbenes 2.vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Tukuma 3.pamatskola