Sākums > Finansējuma avoti

eez-2009  grafiskais elements


Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: Iepriekš noteiktais projekts (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, savukārt programmas „NVO fonds” mērķis ir – stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai.
Programmas un projekta mērķi ir cieši savā starpā saistīti. Projekta aktivitāšu rezultātiem ir ietekme uz programmas rezultātu: „Veicināta aktīva pilsoniskā līdzdalība”.
1.NVO sektora pētījumu veikšana - veikt 2 pētījumus, (2013, 2015) par sektoru, lai nodrošinātu regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā.
2. Cilvēkdrošības koncepcijas attīstība un NVO loma tajā – Pētījums par cilvēkdrošību un NVO lomu tās veicināšanā analīze, turpmākā darba stratēģijas izveide.
3. Priekšlikumu izstrāde NVO monitoringa sistēmas izveidei 3.1. Pastāvošo indeksu izpēte; 3.2. Indeksa projekta izveide; 3.3. Indeksa testēšana; 3.4. NVO monitoringa sistēmas apraksta izveide. Mērķa grupa ir Latvijas NVO – organizētā pilsoniskās sabiedrības daļa, kā arī Latvijas iedzīvotāji – neorganizētā sabiedrības daļa un politikas veidotāji. Projekta īstenošana notiks visā Latvijas teritorijā. Projekta īstenotāji savu darbību veic Rīgā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā. Mērķa grupa ir Latvijas NVO – organizētā pilsoniskās sabiedrības daļa, kā arī Latvijas iedzīvotāji – neorganizētā sabiedrības daļa un politikas veidotāji. Pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi pēdējās desmitgades laikā regulāri ir bijuši politiskajā dienas kārtībā. Tie iekļauti virknē būtiskāko valsts attīstības dokumentu. Nevalstiskā sektora nozīme aug, tāpēc projekts bija nepieciešams, lai veiktu NVO sektora izpēti un radītu tādus instrumentus, ar kuru palīdzību gan NVO sektors savām vajadzībām – jaunu biedru iesaistei, ziedojumu piesaistei un vispārējās darbības efektivitātes uzlabošanai, kā arī rīcībpolitiku veidotājiem – sektora līdzdalības un kompetenču noteikšanai, finanšu instrumentu izveidei un uzdevumu deleģēšanai un citām vajadzībām būtu pieejama informācija par sektoru dažādos aspektos.
Projekta rezultātā:
1) veikta NVO sektora pētniecība, ietverot pētījumā tādus nozīmīgus aspektus kā vispārējā situācija, NVO sektora attīstības dinamika skaitliskā ziņā, tiesiskās vides aspekti, finansēšanas problēmas. Izstrādāti divi pētījumi: Pārskats par NVO sektoru 2013 un Pārskats par NVO sektoru 2015.
2) izstrādāts priekšlikumu kopums NVO sektora finansēšanas ieviešanai;
3) izstrādāti tādi instrumenti, kas veicinās NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības intensitātes mērījumus: nevalstiskā sektora monitoringa sistēmas apraksts un sabiedrības līdzdalības indekss, kā arī e-rīki – interneta vietnes www.lidzdaliba.lv un www.nvoattistiba.lv
4) izstrādāts pētījums par cilvēkdrošību.
Projekta ietvaros radītie materiāli kalpos par pamatu atsevišķu NVO sektora interešu aizstāvības aktivitātēm un iekšējai sektora strukturēšanai un tam aktuālu jautājumu risināšanai - normatīvā regulējuma uzlabošanai dažādos ar NVO darbību saistītos jautājumos – cilvēkresursu nodrošinājums, finansējuma piesaiste, organizāciju kapacitāte un organizāciju pašregulācijas veidošanai - organizāciju ētika, sadarbība sektoru/ jomu ietvaros, sabiedrības plašāka iesaiste NVO darbībā un citos aspektos.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/INP/01
Projekta apstiprināšanas datums: 21.12.2012.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 21.12.2012.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse” (eLPA)
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Latvijas platforma attīstības sadarbībai
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 40
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 149547.41 EUR / 105 102.52 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 127863.04 EUR / 89 862.66 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 6729.63 EUR / 4 729.61 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 14954.74 EUR / 10 510.25 LVL;
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 19/21-3, Rīga, LV-1011
Tālr. nr.: +371 67846464
E-pasts:
Mājas lapa: www.nvo.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org